Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics

Class at Hussite Theological Faculty |
L0638

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Funkce didaktiky, její obsah.

Potřeby žáka: podmínky pro učení, primární nefyziologické potřeby.

Pedagogická komunikace.

Práce s pravidly ve třídě.

Základní východiska přístupu k výuce: Transmisivní výuka a konstruktivistická výuka. Pedocentrismus. Základní kategorie didaktického myšlení a jednání ve výuce (souvislosti mezi cíli, obsahy vzdělávání a metodami zprostředkování učiva).Taxonomie cílů v oblastech: učební, afektivní, psychomotorická.Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech. Učební plány, učební osnovy, rámcové a školní vzdělávací programy.Dělení vzdělávacích cílů z hlediska obsahu a obecnosti. Učivo a jeho výběr. Překonávání poznatkového encyklopedismu. Kurikulum a jeho reformy. Didaktická analýza učiva.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíle předmětu:

Student vysvětlí, co je didaktika a její smysl.

Student popíše konkrétní podmínky pro učení, jejichž splnění umožňuje učení žáka.

Student popíše, jak práce s pravidly ve třídě ovlivňuje vyučování.

Student popíše, jak pedagogická komunikace ovlivňuje vyučování.

Student si vyzkouší vnímat vyučovací činnost jako vytváření příležitostí pro učení klienta.

Student rozlišuje konstruktivní a transmisivní přístup ke vzdělávání.

Student na příkladech představí základní didaktické pojmy (cíl, obsah, metoda, učivo, podmínky vzdělávání, hodnocení, evaluace).

Student rozumí souvislosti mezi cíli, obsahy vzdělávání a metodami zprostředkování učiva.

Student rozumí českému vzdělávacímu systému (Bílá kniha, RVP, ŠVP).