Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogy

Class at Hussite Theological Faculty |
L0640

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní východiska didaktického myšlení a jednání ve výuce. Pedagogické koncepce J.

F. Herbarta, J.

Dewey a J. A.

Komenského a jejich inspirace pro současnost. Učení jako aktivní proces: Konstruktivismus jako koncepce současného vyučování.

Osvojování vědomostí, dovedností, schopností. Opakování a jeho efektivní a neefektivní formy v učebním procesu.

Práce s chybou v učení. Učení se zkušeností.

Reflexe učební činnosti. Plánování výuky: souvztažnost cílů - obsahů - výukových postupů - hodnocení- evaluace. Cíle ve vyučování, jejich formulace, hodnocení jejich dosažení.

Didaktická analýza učiva. Obsah vzdělání. Základní dokumenty vymezující obsah výuky (Bílá kniha, RVP, ŠVP) a jejich vztah k reálné vyučovací hodině.

Hodnocení ve vyučování, formativní hodnocení. Učitelské a žákovské hodnocení, sebehodnocení.

Hodnocení a motivace. Reflexe vlastní pedagogické práce - evaluace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl předmětu:

Student rozumí souvislosti mezi cíli, obsahy vzdělávání a metodami zprostředkování učiva.

Student si vyzkouší vnímat vyučovací činnost jako vytváření příležitostí pro učení klienta.

Student rozvíjí své dovednosti pro popis, interpretaci a ovlivňování výuky.

Student umí vysvětlit, co je pedagogika a základní didaktické pojmy (cíl, obsah, metoda, učivo, podmínky vzdělávání).

Student umí rozlišit konstruktivní a transmisivní přístup ke vzdělávání.

Student rozumí významu individualizace a diferenciace vzhledem k individuálním rozdílům v učení.

Student rozumí českému vzdělávacímu systému (Bílá kniha, RVP, ŠVP).

Student si na modelových příkladech vyzkouší popsat, jaké důsledky mají různé přístupy k učení a výuce, k formulaci cílů, volbě metod apod. na sociální vztahy ve třídě a na vztah mezi učitelem a žáky.

Student vysvětlí na konkrétních příkladech význam práce s evaluací, motivací a formativním hodnocením.

Student si vyzkouší různé organizační formy a metody vyučování, reflektuje jejich přínos a limity.

Student reflektuje na své zkušenosti v roli žáka práci s pravidly ve třídě a rozumí vztahu řízení učebních činností a skupinové dynamiky třídy.