Charles Explorer logo
🇬🇧

English for Educators I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0641

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vstupní test, current affairs, gramatika v rozsahu kapitol 1-50 (učebnice Raymond Murphy: English Grammar in Use, 3rd edition a vyšší). Podrobný rozvrh studenti obdrží po absolvování vstupního testu prostřednictvím MS Teams.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Angličtina pro pedagogy je koncipován jako dvousemestrální (I. a II.). Je zaměřen na osvojení rozšířených jazykových kompetencí, odpovídajících úrovni intermediate (I.) a upper intermediate (II.), resp.

B1 a B1+ podle mezinárodní stupnice CEFR, s důrazem na praktické užívání cizího jazyka v akademickém prostředí se zaměřením na pedagogiku společenských věd a náboženství. První část kurzu (I.) se soustředí na upevnění základních gramatických a větných struktur, porozumění cizojazyčnému textu, mluvenému slovu a videu, přípravu ústních prezentací a rozvíjení schopnosti diskutovat o zvoleném tématu.

V druhé části kurzu (II.) budou studenti motivováni k prohloubení schopnosti samostatné práce s cizojazyčným akademickým textem formou shrnutí a prezentací a k přípravě prezentace výsledků vlastního výzkumu v oblasti společenských věd a náboženství formou stručného představení tématu bakalářské práce.