Charles Explorer logo
🇬🇧

Experimental philosophy and experimental philosophy of religion

Class at Hussite Theological Faculty |
L0654

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Co je experimentální filosofie? Teorie a praxe experimentální filosofie.

Intuice laiků a jejich význam, expertní intuice

Intuitivní theismus, náboženská přesvědčení

Experimentální filosofie morálky, interpretace intuic v rámci utilitarismu a deontologie

Osobní identita a teorie morálního já

Knobbe effect

Svobodná vůle a determinismus

Mysl a tvář robotů

Estetika a esencialismus

Teleologie a argument z designu

Argument z krásy a evoluční základy estetické zkušenosti

Problém existence zla

Design experimentálního výzkumu, sběr dat a jejich vyhodnocení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty s novým přístupem k filosofii ve 21. století. Experimentální filosofie užívá empirických metod k řešení tradičních filosofických problémů, jedná se systematický způsob testování filosofických intuic laiků (včetně dětí, ale i expertů), který má pomáhat řešit filosofické otázky a kritizovat specifické intuice filosofů, kteří své vlastní intuice považují za univerzální. Budeme se věnovat roli empirické evidence z ostatních věd ve filosofii a jejímu užití v experimentální filosofii. Představíme si řadu tematických okruhů, jako například morální filosofii, filosofii náboženství, či filosofii mysli, které dnes přístupy experimentální filosofie využívají.

Kurz nevyžaduje specifické předchozí znalosti z filosofie. Tím, že se vyučuje metoda, tak může kurz sloužit i jako

úvod do řady filosofických problémů. (Pokud student neovládá anglický jazyk na dostatečné úrovni, tak mu budou poskytnuty materiály k interpretaci ke zkoušce v českém jazyce.) Student si zopakuje také standardní metody filosofické praxe 21. století: Budeme debatovat nad vlastními intuicemi a propojovat je s filosofickými systémy a vědeckými teoriemi z psychologie, sociologie a biologie. Zopakujeme si, kde vyhledávat odborné články, a jak je správně citovat. Dále se studenti naučí interpretovat výsledky statistických testů na základní úrovni (není třeba

žádná předešlá specifická znalost matematiky).