Charles Explorer logo
🇬🇧

Social and Ethical Themes of the Qurʾan

Class at Hussite Theological Faculty |
L0657

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Koránistika I (historicko-kritické metody interpretace Koránu, revizionistické teorie a muslimský narativ vzniku a redakce Koránu)

2. Koránistika II (formální popis Koránu a chronologicita textu podle lingvistiky)

3. Koránský éthos I: Sociální a etická témata od předislámské epochy až po konec zjevení

4. Koránský éthos II: Binární struktura (R. Villano), Boží svrchovanost, lidská zodpovědnost

5. Korán a jeho sociální a etická témata pohledem sémantiky (T. Izutsu)

6. Komparace: Obdoba starozákonního desatera (Ex 20,2-17; Dt 5,6-21) a perského pand-i pedar (otcovská napomenutí) v koránských soupisech morálních přestupků (K 17,23-41; 25,64-75; 31,12-19)

7. Základy teologické etiky v Koránu I: deontologie; antropologie a lidská zodpovědnost; boží moudrost

8. Základy teologické etiky v Koránu II: voluntarismus (boží vůle); lidská schopnost něco vykonat (kasb); spravedlnost a nespravedlnost boží

9. Klíčová otázka koránské (a muslimské) etiky: boží předzvědění nebo lidská svoboda? (al-qadar jako článek víry)

10. Vrcholné podoby islámské etiky a jejich interpretace Koránu (Miskawajh, al-Ghazálí, Fachr ad-Dín ar-Rází, Ad-Dín at-Túsí)

11. Postavení Koránu v současných podobách islámské etiky I (lékařská etika, lidská práva, etika válečného konfliktu)

12. Postavení Koránu v současných podobách islámské etiky II (politická, hospodářská a ekonomická etika)

13. Závěrečné kolokvium a evaluace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení se s koránským textem, prizmatem sociálních a etických témat. Primárním textem bude český překlad Korán, s občasnými etymologickými a lingvistickými exkurzy do arabského originálu.

Užitečnou pomůckou budou další dostupné překlady do západních jazyků, jak jsou uvedeny na tanzil.net.

Kurz bude částečně užívat metodu sémantické analýzy (T. Izutsu), filosofické interpretace (M. Fakhry...) a komparace se staršími monoteistickými tradicemi. Bude se také zabývat evidencí prolnutí tradice (sunna),

životopisu Muhammada a textu Koránu. V neposlední řadě kurz seznámí studenty se základy různých etických přístupů a teorií v islámu (Miskawajh, al-Ghazálí, Fachr ad-Dín ar-Rází, ad-Dín at-Túsí). Závěrem se pokusí synteticky předložit pojetí koránských sociálních a etických témat v současnosti.