Charles Explorer logo
🇬🇧

Qurʾanic Arabic I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0658

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Abždada I (arabská abeceda, ortografie, fonetika)

2) Abždada II (arabská abeceda, ortografie, fonetika)

3) Substantiva a adjektiva

4) Typologie plurálů

5) Deklinace

6) Předložky

7) Zájmena (personalia, posesiva, demonstrativa)

8) Idáfa (status constructus: nomen regens, nomen rectum)

9) Zájmena III (relativa a zájmenné sufixy)

10) Perfektum

11) Částice má

12) Zápočet

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je uvedením do klasického arabského jazyka Koránu. Cílem předmětu je, aby si student osvojil základní orientaci a porozumění koránskému textu na uživatelské bázi. K tomu poslouží představení základní gramatiky

(morfologie i syntax), zaměří se i na koránskou ortografii, fonetiku, lexikologii, slovotvorbu a stylistiku. Kurz bude následovat užitečnou metodu 40 témat Alana Jonese (Arabic through the Qurʾān, 2005), která bude upravena do

čtyřech semestrů. Na předmět navazují Koránská arabština II-IV, které plynule navážou na výklad. Předmět je vhodný pro judaisty, religionisty, i další zájemce z řad ne-arabistů. Je koncipován také, jako specifický úvod do arabského spisovného jazyka, včetně písemného projevu.