Charles Explorer logo
🇬🇧

Inteoduction to Evidence-based Prevention

Class at Hussite Theological Faculty |
L0682

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základním cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti studentů pro práci v oblasti prevence rizikového chování. Cílem je podrobně seznámit s oblastí školské prevence, ale také i dalších oblastí prevence, se kterými se studenti budou setkávat. Základní znalosti jim pak pomohou v oblasti kompetencí, které mají, předávání dalším zúčastněným stranám, které jsou kompetentní pro poskytování dalších služeb. Studenti tak budou mít základní znalosti z oblasti prevence rizikového chování.

Studenti proškolení ve znalostech programu vycházejícího z principu komplexního vlivu sociálního prostředí (CSI programů) jsou pro oblast prevence přínosem, protože v kurzu zmiňované spolupráce, kompetence jednotlivých aktérů a spolupráce s dalšími institucemi je v dnešní době velmi potřebnou součástí. Multiúrovňový přístup v prevenci a multidisciplinární přístup používaný ve většině CSI programů zlepšuje spolupráci mezi učiteli. Tak i zlepšuje v širších souvislostech přístupy oblasti prevence a dochází tak k předcházení rizikovému chování, případně eskalaci problémů.  

Celý vzdělávací modul je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků.  

Tematické oblasti kurzu:

Úvod do studia preventivních věd

Návykové látky, epidemiologie a problémové populace

Věda o prevenci a na důkazech založených intervencích a politikách

Prevence v rodině

Prevence ve školách a školských zařízeních

Prevence na pracovišti

Komunitní prevence

Environmentální prevence

Prevence založená na médiích

Monitorování a hodnocení

Výsledky učení - deskriptory:

Znalosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit základní definice, pojmy, teorie a typy intervencí

·                 používat základní terminologii a vysvětlit význam

·                 vysvětlit důležité součásti a prvky různých typů prevence

·                 popsat význam, roli a jak používat odborné standardy v prevenci  

Dovednosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit definici a roli prevence a preventivního pracovníka

·                 diskutovat a kriticky reflektovat implementaci účinných intervencí

·                 identifikovat principy a klíčové komponenty efektivní prevence

·                 argumentovat přístupy založenými na etických principech

·                 ilustrovat, jak se zapojit a zasáhnout v různých prostředích, včetně médií a advokacie

·                 předložit argumenty pro provádění evaluace a monitorování

·                 popsat, jak vybudovat účinné systémy prevence pomocí intervencí založených na důkazech  

Obecné kompetence - student je schopen kriticky reflektovat stávající a plánované činnosti v oblasti prevence; vyhledávat a kriticky reflektovat dostupné zdroje informací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vzdělávací modul Úvod do prevence založené na důkazech (INEP) je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak nejnovější vědecké poznatky aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků. Kurz probíhá online. Do kurzu Úvod do prevence založené na důkazech jsou zahrnuta specifika České republiky. Tato specifika vnímáme jako velmi důležité, a to nejen z aktuálního pohledu oboru, ale také z pohledu současné dobré preventivní praxe ve školách a školských zařízeních. V některých ohledech jsou Česká republika a její specifika dávána nejen na evropské úrovni za příklady rozvinutého systému prevence v praxi. Jedná se zejména o:

1) Koncept prevence rizikového chování

2) Standardy primární prevence

3) Systém primární prevence MŠMT

4) Systém evidence preventivních aktivit – SEPA

5) Školní preventivní plán

6) Čtyřúrovňový model vzdělávání