Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do prevence rizikového chování

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0682

Sylabus

Základním cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti studentů pro práci v oblasti prevence rizikového chování. Cílem je podrobně seznámit s oblastí školské prevence, ale také i dalších oblastí prevence, se kterými se studenti budou setkávat. Základní znalosti jim pak pomohou v oblasti kompetencí, které mají, předávání dalším zúčastněným stranám, které jsou kompetentní pro poskytování dalších služeb. Studenti tak budou mít základní znalosti z oblasti prevence rizikového chování.

Studenti proškolení ve znalostech programu vycházejícího z principu komplexního vlivu sociálního prostředí (CSI programů) jsou pro oblast prevence přínosem, protože v kurzu zmiňované spolupráce, kompetence jednotlivých aktérů a spolupráce s dalšími institucemi je v dnešní době velmi potřebnou součástí. Multiúrovňový přístup v prevenci a multidisciplinární přístup používaný ve většině CSI programů zlepšuje spolupráci mezi učiteli. Tak i zlepšuje v širších souvislostech přístupy oblasti prevence a dochází tak k předcházení rizikovému chování, případně eskalaci problémů.  

Celý vzdělávací modul je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků.  

Tematické oblasti kurzu:

Úvod do studia preventivních věd

Návykové látky, epidemiologie a problémové populace

Věda o prevenci a na důkazech založených intervencích a politikách

Prevence v rodině

Prevence ve školách a školských zařízeních

Prevence na pracovišti

Komunitní prevence

Environmentální prevence

Prevence založená na médiích

Monitorování a hodnocení

Výsledky učení - deskriptory:

Znalosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit základní definice, pojmy, teorie a typy intervencí

·                 používat základní terminologii a vysvětlit význam

·                 vysvětlit důležité součásti a prvky různých typů prevence

·                 popsat význam, roli a jak používat odborné standardy v prevenci  

Dovednosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit definici a roli prevence a preventivního pracovníka

·                 diskutovat a kriticky reflektovat implementaci účinných intervencí

·                 identifikovat principy a klíčové komponenty efektivní prevence

·                 argumentovat přístupy založenými na etických principech

·                 ilustrovat, jak se zapojit a zasáhnout v různých prostředích, včetně médií a advokacie

·                 předložit argumenty pro provádění evaluace a monitorování

·                 popsat, jak vybudovat účinné systémy prevence pomocí intervencí založených na důkazech  

Obecné kompetence - student je schopen kriticky reflektovat stávající a plánované činnosti v oblasti prevence; vyhledávat a kriticky reflektovat dostupné zdroje informací.

Anotace

Vzdělávací modul Úvod do prevence založené na důkazech (INEP) je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak nejnovější vědecké poznatky aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků. Kurz probíhá online. Do kurzu Úvod do prevence založené na důkazech jsou zahrnuta specifika České republiky. Tato specifika vnímáme jako velmi důležité, a to nejen z aktuálního pohledu oboru, ale také z pohledu současné dobré preventivní praxe ve školách a školských zařízeních. V některých ohledech jsou Česká republika a její specifika dávána nejen na evropské úrovni za příklady rozvinutého systému prevence v praxi. Jedná se zejména o:

1) Koncept prevence rizikového chování

2) Standardy primární prevence

3) Systém primární prevence MŠMT

4) Systém evidence preventivních aktivit – SEPA

5) Školní preventivní plán

6) Čtyřúrovňový model vzdělávání