Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Biblical Studies

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB01

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do studia biblistiky ( struktura oboru, předmět oboru, metody, nejvýznamnější biblisté HBF a HTF UK.

2. Bible (Různé typy kánonu, překlady Starého zákona, překlady nového zákona atd.).

3. Úvod do starozákonní literatury.

4. Úvod do novozákonní literatury.

5. Deuterokanonická (apokryfní) literatura.

6. Pseudoepigrafní literatura.

7. Úvod do rabínské literatury.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti budou seznámeni s historií vzniku Bible, jejího rozdělení a postupného utváření kánonu Písma svatého i s nejvýznamnějšími biblickými překlady. Dále následuje stručné uvedení do biblických studií, jež se zabývá úlohou a významem Písma v životě křesťanských církví, významem studia Bible pro křesťanské myšlení a teologii, vztahem biblické vědy k ostatním teologickým oborům, zejména k systematické a praktické teologii.

Studenti budou dále seznámeni s rozdělením biblické vědy na jednotlivé obory i s historií studia Bible a její metodikou od jeho počátků u církevních otců až po současnost. Následovat bude uvedení do biblické hermeneutiky.

Na konci bude krátké pojednání o významu Bible v historii a životě našeho národa.