Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Old Testament Text and Time

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB04

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr

1. Ústní a písemná tradice

2. Nejstarší písemné památky starověkého Předního východu (Egypt, Mezopotámie)

3. Nejstarší náboženské texty Levanty

4. Starověký Izrael a písmo

5. Tanach - etapy vývoje a vzniku (diskuse o pramenech a vrstvách); Masoretský text atd.

6. Překlady: LXX, Vulgáta

7. Kodexy; překlady do dalších jazyků

8. Česká Bible

9. Starověký Kenaán a Levanta

10."Když byl Izrael mládenečkem" (Co víme o počátcích Izraele?)

11. Královská ideologie,panovníci nerozděleného království

12. Králové severního a jižního Izraele

13. Exil a situace Izraele v exilu

14. Židovská diaspora

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V první části věnované dějinám textu SZ jde o písemné památky mimobiblické, dále o konkrétní doklady SZ textů a rukopisů, o postižení dlouhé etapy vývoje práce s textem, která vedla k vytvoření jistého textu receptu a o překlady do jiných jazyků se zvláštním zřetelem na Septuagintu.

Druhá část přednášek se dotýká politické a náboženské situace Předního Východu ve 2. a 1. tisíciletí př. Kr., zvláštní zřetel je brán i na geografii a archeologii Palestiny a pochopení dobových souvislostí od dob nejstarších (tzv. období praotců) do konce perské nadvlády (I V. stol. př. Kr.). Poslední kapitolu pak tvoří dobové reálie (denní život, kultura, umění, právo, svátky).

Tento celek je završen opakovacím testem. K ústní zkoušce se posluchači připraví podle předem vypsaných témat z dějin SZ textu i doby. Konkrétní náplň vybraných témat upřesňuje obvykle vyučující v konkrétním akademickém roce. Přednášky budou doprovázeny vizuální prezentací v powerpoint.