Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the New Testament Text and Time

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB05

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dějiny NZ textu a doby (LBIB05) – Cílem přednášky je obeznámení se s dobovým pozadím Nového zákona, kam náleží znalost reálií židovské, řecké a římské společnosti (náboženství, život, zvyky, kultura, rozvrstvení společnosti, právo atd.). K přednášené problematice patří také doba helénismu, dějiny židovského národa od makabejského povstání do povstání Šimona Bar-Kochby a s tím související dějiny Říma (od císaře Augusta po císaře Hadriána). Součástí přednášky jsou dějiny a geografický vývoj rané církve, základní životopisná data Ježíše Nazaretského, život a dílo apoštola Pavla, jakož i teologické důrazy jednotlivých proudů raného křesťanství a základní orientace v dobové archeologii či geografických poměrech. Součástí přednášek jsou názorné prezentace formou promítání, jakož i přehled fauny a flóry oblasti Palestiny a Středozemního moře.

Doba a místo konání: Čtvrtek 14:45-16.15 hod. – L 101

Pro studenty kombinovaného studia se konají přednášky 1.3., 8.3. a 29.3.2019 vždy v 15.30-18.45 hodin v L 303. (Účast na přednáškách denního studia je možná.)

Rozsah přednášky: letní semestr – 2 hodiny týdně, přednáška je zakončena zkouškou (4 kredity). K získání zkoušky je nutná pravidelná účast na přednáškách, znalost předepsaného knižního titulu a problematiky přednášek. Zkouška je ústní.

Jako doplněk k přednáškám je možné využít webové odkazy k problematice v systému Moodle.

Sylabus: Dějiny NZ textu a doby – 2017/2018 1) Co je to teologie? Charakteristika oboru, forma důkazů, postavení ve světě vědy, vztah k filosofii a religionistice, vztah k exaktní vědě, podpůrné disciplíny, novozákonní kritické bádání, postavení a úkoly teologie ve vztahu k církvi a světu akademického bádání. 2) Helénismus – charakteristika doby (kulturní, politická, sociálních poměrů, vzdělání). Alexandr Veliký. Stručné přiblížení poměrů sociálních a politických v době panování Seleukovců a Ptolemáiovců. Odkazy na díla historiků, básníků, lékařů, filosofů a dobovou literaturu. 2) Řecké náboženství, pohřební zvyky, peníze (mince), armáda, otroctví, pojetí demokracie a svobody. Římské náboženství, pohřební zvyky, armáda, římské právo, pojetí demokracie a svobody, otroctví. 3) Doba římská – charakteristika doby (kulturní, politická, sociální poměry, vzdělání). Panování Herodovců a římských císařů od Augusta po Hadriána. Odkazy na díla historiků a dobovou literaturu. 4) Židovské revolty a války od Makabejského povstání po dobu Bar Kochby s důrazem na I. válku židovskou. Kumrán a jeho obyvatelé v době pozdního helénismu a v době římské. Sociální, politické a náboženské poměry doby. 6) Sociální a politické poměry v Jeruzalémě. Judaismus období 300 před Kr. až 200 po Kr. 7) Ježíš Nazaretský – charakteristika osobnosti a jeho vystoupení v kontextu dobového judaismu, mimobiblické prameny o Ježíši Nazaretském a raných křesťanech, dobové archeologické nálezy, ukřižování a proces z hlediska historické rekonstrukce událostí, historické osobnosti Ježíšovy doby. 8) Apoštol Pavel – historická charakteristika osobnosti, zařazení do kontextu judaismu jeho doby, Pavlova misijní strategie a misie k pohanům, Pavel ve Skutcích apoštolů, Pavel podle epištol, historické osobnosti doby apoštola Pavla. 9) Rané křesťanství – charakteristika obsahu a víry, eschatologie a apokalyptika, odluka od judaismu, sociální struktura, nově vznikající symboly, literatura, postavení v Římské říši, raně křesťanská centra, raný katolicismus. 10) Postavení žen, rodiny a jednotlivých sociálních vrstev v židovské i římské společnosti Pavlovy doby. Sbory v Korintu, Římě a Galácii. Křesťanství v městské společnosti a v pastorálních listech. 11) Vznik Nového zákona (jednotlivých písemností – zvláště evangelí či vybraných Pavlových listů), myšlenka a uspořádání kánonu. Písemnosti Nového zákona - papyry a kodexy, nejstarší texty, základy textové kritiky, jak se psalo a četlo. Literární druhy a pojetí literárních portrértů osobností v době helénismu a v době římské. 12) Fauna a flóra oblasti Palestiny a Středozemního moře.