Charles Explorer logo
🇨🇿

Latina II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LBIB19

Sylabus

Latinská morfologie a syntax: substantiva 4. a 5. deklinace; stupňování adjektiv a adverbií; zájmena ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná; zájmenná adjektiva; číslovky; konjunktiv prézentu a imperfekta pravidelných sloves 1. - 4. konjugace, slovesa "esse" a jeho odvozenin; perfektní systém latinských sloves; relativní užívání časů; opisné časování činné; vedlejší věty účelové; obsahové věty žádací tzv. snahové. Cvičení a překlad jednoduchých vět, souvětí a textů.

Výstup: zápočtový test zahrnující látku lekcí I - XI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Anotace

Vstupní požadavky pro zapsání kursu: pochopení, znalost a schopnost aplikace látky probrané ve výuce předmětu

Latina I. Kurs slouží k výkladu a procvičení dalších, na Latinu I navazujících latinských morfologických partií zahrnujících především latinský perfektní slovesný systém, v rámci jmenného systému zbývající latinské deklinace, většinu latinských zájmen a číslovky. Z oblasti syntaxe se v kursu probírají první dva druhy latinských vedlejších vět. Absolvováním kursu si student osvojuje dovednost aplikovat probrané partie latinské mluvnice, překládat vybraná latinská podřadná souvětí a pracovat s krátkými texty.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Latina II. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Předmět bude zakončen standardním zápočtovým testem.