Charles Explorer logo
🇬🇧

The Writings of the New Testament II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB31

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Na přednášku Písemnictví NZ I. navazuje přednáška Písemnictví NZ II., kde jsou předmětem zájmu především otázky spjaté s listy apoštola Pavla, listy deuteropavlovskými, listem Židům, listy pastorálními, listem Jakubovým, listy Petrovými a listy Janovými. Dvě přednášky jsou věnovány knize Zjevení a poslední přednáška je zaměřena na kánon Nového zákona jako soubor cíleně sestavených Písem. V rámci přednášky jsou probírány otázky autorství, místa i doby vzniku jednotlivých písemností, jakož i literární a rétorická charakteristika písemností, které jsou zasazeny do doby vzniku a zkoumány také z hlediska svého působení v rámci raného křesťanství i římské společnosti. Součástí předmětu jsou ukázky exegezí a komparací s dobovou nekanonickou literaturou. Písemnictví NZ II. je zakončeno ústní zkouškou /4 kredity/. Pro úspěšné zakončení předmětu je důležitá znalost povinné literatury a problematiky přednášek. Přednáška velmi usnadní složení státní bakalářské zkoušky, je zaměřena na její přípravu a v rámci ní jsou probírána příslušná témata. Doba konání: Pátek

8.30-10.05 v L 304 Sylabus přednášek:

1. Charakteristika antického listu (epištoly), ukázky dobových písemností, struktura, literární a rétorická charakteristika.

2. Apoštol Pavel jako autor listů, představení jeho díla a prezentace listu Galatským.

3. Literární a rétorická charakteristika listu Galatským, okolnosti a místo vzniku, vztah k dalším Pavlovým listům.

4. Pavlův list Římanům, literární a teologická charakteristika, okolnosti a místo vzniku, vztah k dalším Pavlovým listům.

5. Pavlovy listy do Korintu, literární a teologická charakteristika, okolnosti a místo vzniku, otázka počtu, vztah k dalším Pavlovým listům.

6. Listy Tesalonickým, list Filipským, list Filemonovi - literární a teologická charakteristika, doba místo vzniku. Hymny v Pavlových listech.

7. Listy Koloským a Efezským, literární a teologická charakteristika, problém novozákonní pseudoepigrafie. Pastorální listy.

8. List Židům, literární a teologická charakteristika, okolnosti, doba a místo vzniku.

9. List Jakubův, listy Petrovy, listy Janovy - literární a teologická charakteristika, okolnosti, doba a místo vzniku.

10. Zjevení Janovo, literární a teologická charakteristika, přístupy ke knize Zjevení, doba vzniku a účel spisu.

11. Zjevení Janovo, komparace s židovskými apokalypsami, jazyk, intertextualita, role symbolů a čísel.

12. Kánon Nového zákona - vznik, řazení spisů, sporné písemnosti, alternativní podoby kánonu. Apokryfy Nového zákona - stručná charakteristika.