Charles Explorer logo
🇬🇧

Theology of the New Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB43

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměr a obsah přednášek: Záměrem přednášek je poskytnout orientaci a přehled základních témat novozákonní teologie, popsat rozdíly v jejich zpracování a vytvořit možné spojitosti mezi nimi. V centru pozornosti je problematika klasických okruhů témat – Ježíš z Nazaretu, apoštol Pavel, problematika Janova evangelia, christologie a soteriologie rané církve, vztah rané církve k judaismu své doby, otázky spjaté s odlukou křesťanství od judaismu, pojetí mesiáše v různých proudech judaismu a v Novém zákoně, jakož i stručné dějiny moderního bádání (včetně postav) a přehled jednotlivých přístupů k novozákonní teologii. V oblasti ježíšovského a pavlovského bádání je připravováno zpracování vlivných proudů bádání s důrazem na vývoj od 60. let minulého století, což se týka v ježíšovském bádání badatelů „3. vlny tázání“ (včetně Jesus Seminar a badatelů zařazujících Ježíše Nazaretského do kontextu judaismu), jakož i badatelů, kteří otevírají již „čtvrtou vlnu tázání“ a pokoušejí se o vytvoření „nové historiografie“ bez předešlých, a dnes již ne zcela funkčních „kritérií“. Do témat přednášek tedy bude zapracován přístup zohledňující „memory studies“ (který zastupují např. badatelé Ch. Keith., S. Hübenthalová, J. Schröter, A. Kirk, T. Thatcher) a „mythmaking theory“ (T. R. Hatina). V oblasti pavlovského bádání budou lekce zaměřeny na vývoj od F. Baura a s důrazem na bádání „nové perspektivy“ (J. D. G. Dunn, N. T. Wright) a „radikálně nové perspektivy“ (F. Ábel, M. Nanos, P. Fredriksen, M. Zetterholm). Úvodní lekce budou obsahovat základní hermeneutický úvod do problematiky a úvahy nad kritickou funkcí teologie budou založeny na díle P. F. Eslera, New Testament Theology: Communion and Community (Minneapolis: Augsburg Fortress 2005). Součástí přednášky je pojednání novozákonní eschatologie a apokalyptiky v komapraci s představami období judaismu Druhého chrámu. V rámci hermeneutického úvodu budou pojednány i nové metodologické přístupy k Novému zákonu a jeho obsahu, kdy jako základ poslouží kniha R. Zimmermann, Puzzling the Parables of Jesus: Methods and Interpretation (Minneapolis: Fortress Press 2015). Z českých titulů budou zohledněny publikace P. Pokorný a U. Heckel, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie (Praha: Vyšehrad 2013) a F. Vouga, Teologie Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2009). Dějiny bádání budou zpřístupněny pomocí knihy H. Räisänen, Beyond New Testament Theology: A story and a programme (London: SCM Press 2000).

Doba a místo konání: dle platného rozvrhu, každý týden

Studenti kombinovaného studia se zúčastní přednášek v termínech vypsaných studijním oddělením. Jedná se o páteční tři až čtyři bloky po třech až čtyřech hodinách.

Rozsah přednášky: letní semestr – 2 hodiny týdně, povinné, zakončeno kolokviem, pro úspěšné zakončení je doporučena pravidelná účast.

Požadavky ke kolokviu: Student samostatně prostuduje veškerou povinnou literaturu a obeznámí se s přednáškami na té úrovni, aby problematice rozuměl, měl ji kriticky promyšlenou a dokázal problematiku během kolokvia srozumitelně vysvětlit.

II. Možný sylabus přednášek (témata a pořadí jsou adaptabilní dle charakteru skupiny): 1. Novozákonní teologie jako kritická disciplína, její počátky a vývoj. Cíle a úloha moderní biblistiky ve vztahu k mezinárodnímu bádání a světu církve 2. Hermeneutické předpoklady kritické teologické práce. Pomocné disciplíny novozákonní teologie, multioborovost, vztah k sociologii, psychologii, literární vědě, religionistice a filosofii. 3. Vystoupení Ježíše Nazaretského, jeho možný profil a doba, ve které působil, typologie mesiášských postav v době helénismu. 4. Kritéria pro posuzování autenticity novozákonního materiálu, intertextualita a stav současného bádání ve vztahu k Ježíši Nazaretskému. 5. Badatelské profily Ježíše z pohledu významných představitelů bádání – od A. Schweitzera po J. Schrötera. 1.-4. vlna tázání po historickém Ježíši. 6. Teologie jednotlivých synoptických evangelií a posuny v novozákonním myšlení 1. století. 7. Apoštol Pavel. Profil osobnosti u významných představitel bádání, Pavel ve Skutcích apoštolů a Pavel epištol, raný katolicismus. 8. Pavlovy listy. Obeznámení s listem do Galácie a listem do Říma. Pavlova soteriologie a eklesiologie. 9. Pavlovy listy. Obeznámení s 1. a 2. listem do Korintu. Pavlova eschatologie a étos. Perspektiva nového života a koncept vzkříšení těla. 10. Křesťanství na konci 1. století – Janovo evangelium, jeho teolgie a janovské komunity. 11. Novozákonní eschatologie a apokalyptika. Kniha Zjevení, židovská apokalyptika, apokryfní apokalypsy. 12. Sociální charakteristika raného křesťanství. Večeře Páně, interpretace Ježíšovy smrti a vzkříšení, identita křesťanů v římské společnsoti.

Témata přednášek je zvláště vhodné doplnit poslechem přednášek významných osobností v oboru na www.youtube.com s obdobnou problematikou.