Charles Explorer logo
🇬🇧

Personalities and Directions of Contemporary New Testament Studies

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB45

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Postavy a směry současné NZ vědy (LBIB45) – přednáška je zaměřena na obeznámení se s předními osobnostmi novozákonního bádání konce 20. a počátku 21. století (převážně zaměřených na oblast ježíšovského a pavlovského bádání). Součástí je přehled rozvoje diachronního i synchronního bádání v oblasti Nového zákona a posuny v oblasti hermeneutiky. Zvlášní důraz bude v letním semestru ak. šk. roku 2018/2019 kladen na otázky a badatele spjaté s oblastí "memory studies".

Cílem přednášky je vytvoření patřičných souvislostí a reflexe současného stavu bádání. Přednáška je vhodná zejména pro všechny, kdo skládají státní závěrečnou zkoušku z Nového zákona. Jednu až dvě květnové přednášky pronese hostující profesor UK HTF Thomas R. Hatina.

Doba a místo konání: Čtvrtek 12.00 – 12.45 hod. – L 304

Rozsah přednášky: letní semestr – 1 hodina týdně, přednáška je zakončena zkouškou - ústní (4 kredity). Předmět je vhodný pro usnadnění orientace v oboru novozákonní teologie a je přínosný také pro kombinované studium.

Pro získání zkoušky je kromě finálních znalostí (získaných četbou) důležitá pravidelná návštěva přednášek. Jako doplňující zdroj informací je vhodné využít přednášky jednotlivých osobností na www.youtube.com (J. D. Crossan, M. Borg, B. Ehrman, S. Huebenthal, Ch. Keith, A. Le Donne, P. Fredriksen, A. Kirk a další).

Sylabus přednášek: 1. Obeznámení se současným stavem bádání v oblasti "Jesus research". 2. Obeznámení se současným stavem bádání v oblasti zkoumání osobnosti a díla apoštola Pavla. 3. "Jesus Seminar"- jeho cíle, přínos a současná orientace Westar Institute na osobnost apoštola Pavla. 4. Osobnost J. D. Crossana - život, důrazy v bádání, stěžejní díla. 5. Osobnost G. Theissena - život, důrazy v bádání, stěžejní díla. 6. Nová fáze "ježíšovského bádání" spjatá s osobnostmi Ch. Keitha, A. Le Donneho, J. Schrötera a dalšími. 7. Memory studies, social memory a "nová historiografie" jako aktuální trend "ježíšovského bádání" a přístupu k novozákonním textům. 8. Přístup k podobenstvím Nového zákona - N. Perrin. 9. Ježíšoéva podobenství v podání L. Schottroff, E. van Ecka a R. Zimmermanna. 10. Apoštol Pavel v kontextů badatelů "nové perspetivy" - J. D. G. Dunna a N. T. Wrighta. 11. M. D. Nanos, P. Fredriksen a P. Eisenbaum - apoštol Pavel v kontextu judaismu své doby. 12. R. Bultmann a jeho žáci - škola dějin formy a škola dějin redakce.