Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Topics of New Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB73

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah a cíl přednášky:

Přednáška má za cíl poskytnout základní přehled o sociálních tématech a poměrech v rané církvi včetně témat etických. Základním zdrojem studia je text Nového zákona v optice kritické reflexe, která přibližuje rozdíl mezi světem dnešním a antickým, prezentuje výsledky zkoumání, jež zohledňují sociální analýzy antické společnosti a světa Nového zákona založené na metodách socio-vědecké kritiky, sociální a kolektivní paměti, jakož i socio-rétorické kritiky a analýzy narativu.

Předmětem zájmu je pohled na dobové kulturní rámce, sociální strukturu antické společnosti, vzdělání, ekonomické poměry a náboženské představy, které byly vlastní nejranějším křesťanům, Židům i nežidovským národům. Analýzy se budou zaměřovat rovněž na pestrý svět helenistické společnosti, jenž je plný náboženských a filosofických hnutí, má své zákony dané římskou říší a politickými poměry, nabízí množství obrazů vhodných ke vzájemné komparaci z oblasti života kultury kolem Středozemního moře. Kromě osobností Ježíše Nazaretského, apoštola Pavla, teologie Skutků apoštolů a Lukášova evangelia budou analyzovány listy Korintským a Římanům ve zmiňovaných souvislostech, případně i listy pastorální či list Jakubův. V centru zájmu stojí také otázky antropologické, vhledy do dobové medicíny a představ o těle, otázka homosexuality nebo postavení žen ve společnosti. Nejedná se "pouze" o metafyzické modely vnímání reality, ale o komplexní zkoumání světa doby novozákonní a raného judaismu vůbec.

Doba a místo konání: Čtvrtek 8.30 – 10.00 hodin (L 305).