Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Exegesis in Ancient Times I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB78

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje studenty s hlavními exegetickými trendy v křesťanském starověku v kontextu dobové literární kritiky a filozofie a představuje teoretická východiska a exegetická řešení některých exegetů zejména řecké tradice. Student bude umět vysvětlit důvody řecké kritiky básníků a principy stoické alegorické exegeze, bude znát hlavní exegetické žánry rabínského judaismu a alegorický přístup hellénistického judaismu v Alexandrii. Bude umět vysvětlit hlavní trendy křesťanské interpretace Písma v 1.-2. stol. na pozadí moderního bádání o formaci křesťanské identity v rané církvi (zejména jejich ovlivnění postupným vymezováním se proti judaismu, dokétismu a gnosticismu). Bude umět charakterizovat vztah filozofie a Písma (či proroctví) u Justina a Klementa Alexandrijského, platónské pozadí Órigenova exegetického systému a jeho teologie a bude registrovat analogickou úlohu chaldejských věšteb u pozdějších novoplatoniků. Bude umět vyjmenovat některé teologické důvody pozdějšího odklonu od Órigenova řešení a bude umět charakterizovat zásady antiochijské exegetické tradice a důvody jejich judaizujícího přístupu. Bude umět popsat podstatu a meze tradičního rozlišení na literní, typologický a alegorický smysl.

Témata (sylabus): 1) Předkřesťanská exegeze u Řeků a u Židů. 2) Interpretace židovských Písem ve spisech Nového zákona. 3) Protichůdné tendence vztahu k židovské literatuře u tzv. apoštolských otců. 4) Kontinuita a diskontinuita ve vztahu k židovské tradici (Justin, Markión a Tatianos). 5) Gnostická exegeze a heresiologická polemika. 6) Alexandrie v Egyptě a velcí exegeti místní katechetické školy. 7) Órigenés a Caesarea Maritima, opatrný dědic órigenovské tradice Eusebios z Kaisareie. 8) Antiochie na Orontu - Eustathios, Diodóros z Tarsu a Theodóros z Mopsuestie. 9) Další exegeté antiochijské tradice. 10 Další exegeté alexandrijské tradice.