Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Exegesis Seminar of the New Testament II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB95

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován tak, aby byl vhodný jako úvod do světa biblické exegeze a práce s novozákonním biblickým či apokryfním textem. Jeho součástí je uvedení do exegetické metodiky a obeznámení s vybranými analytickými přístupy. Kromě teoretického úvodu a obeznámení s konkrétní metodikou jsou vybrány a analyzovány vhodné texty, na nichž se dá určitý přístup prezentovat. Účastník tak získá přehled o exegetické práci s texty evangelií, Skutků apoštolů, epištol i knihy Zjevení. Součástí je rovněž ukázka práce s apokryfními texty. Účastník rovněž získá přehled o současně užívaných metodách ve světě biblické exegeze a sám se může pokusit danou metodiku na vybrané texty uplatnit ve svém referátu. Součástí semináře je obeznámení s textovou kritikou, školou dějin formy, školou dějin redakce, strukturální analýzou, narativní kritikou, rétorickou kritikou, socio-rétorickou kritikou, reader-response kritikou, intertextualitou, feministickou kritikou, jakož i otázkou kritérií pro posuzování evangelijních textů týkajících se Ježíše Nazaretského. Znalost řečtiny či hebrejštiny je výhodou, nikoliv podmínkou.

Seminář je zakončen zápočtem (4 kredity). Pro získání zápočtu je důležitá pravidelná docházka a ochota se aktivně zapojit do dění. Během semináře vypracuje každý student referát, který přednese a odevzdá v elektronické či písemné formě. Referát může mít podobu exegeze určitého textového oddílu nebo zpracování článku či kapitoly k metodice. Vhodné jsou i články z odborných žurnálů, které student zpracuje a prezentuje.

Doba a místo konání: Pátek 8.30-10.00 hodin (L 205). Studenti kombinovaného studia mají možnost absolvovat seminář v termínech 5.4., 26.4. a 10.5. od 12.00 do 15.15 v L 303. (Důrazy pro kombinované studium mohou být na přání účastníků věnovány exegezi pro homiletické a katechetické účely.)

Předpokládaný sylabus semináře (texty a exegetická metodika mohou být přizpůsobeny znalostem studentů a jejich badatelským preferencím): 1. Úvod do problematiky exegeze. Potřeba exegetické práce, nutné znalosti, navazování na předchozí postupy a fáze bádání. 2. Škola dějin formy a škola dějin redakce. Rozbor krátkých textových jednotek z evangelií (Mk 2,23-28, Mt 5.-7. kap., L 6,17-49). 3. Strukturální analýza. Rozbor Ježíšových podobenství z Lukášova a Matoušova evangelia. 4. Socio-rétorická kritika - text jako "pletivo". Metodologie V. K. Robbinse a B. Maliny. Ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. 5. Socio-rétorická kritika - text jako "pletivo". Ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. 6. Rétorická kritika - dle G. Kennedyho a B. Macka. Ukázka práce s textem z evangelií - Ježíšova podobenství z Lukášova a Matoušova evengelia. 7. Rétorická kritika - analýza Pavlova listu Galatským. 8. Rétorická kritika - ukázka práce s textem - Ježíšovy řeči z Janova evengelia a vybrané Pavlovy řeči ze Skutků apoštolů. 9. Narativní kritika - ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. 10. Intertextualita - ukázky z evangelí, Zjevení Janova, Skutků apoštolů, apokryfních skutků apoštolů. 11. Reader-response - ukázka práce s textem Mk 1, 1-15. 12. Feministická kritika - metodika dle E. Schüssler Fiorenzové. Ukázka práce s textem ze Skutků Pavla a Thekly. Udělení zápočtů.