Charles Explorer logo
🇨🇿

Konzultace k bakalářské práci

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LCON01

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit znalosti a kompetence studentů v tvorbě odborných prací. Schopnost samostatné zpracovat odborný písemný text, realizovat a zpracovat výzkumné šetření, prezentovat a obhájit získané odborné poznatky.

Bakalářská práce je prací odbornou a student touto prací prokazuje způsobilost, orientaci a vědomosti oboru, náležitý stupeň osvojení terminologie, dovednost samostudia a schopnost získávat informace z různých zdrojů odborných informací. Bakalářská práce má rozsah minimálně 40 normostran vlastního autorského textu, prezentuje práci s primární literaturou, zpracovanou relevantní sekundární literaturou českou i ve světových jazycích. Bakalářská práce může být pojata jako teoretická studie (deskriptivní, kompilační, shrnující) nebo výzkumná práce ve struktuře: cíl, literární rešerše odpovídajících poznatků v relevantní odborné literatuře, vědecká otázka nebo formulace výzkumného problému, úkoly, postupy - metodika výzkumu, hypotézy, vědecké metody šetření kvantitativní a/nebo kvalitativní, výzkumné výsledky a jejich interpretace, závěry šetření, doporučení, diskuse, souhrn dosažených výsledků. Doporučované členění bakalářské práce je: Úvod (autor/autorka zde prezentuje přístup ke zpracovávanému tématu). Vlastní stať (logické zpracování tématu, nebo členění části na tzv. teoretickou, kde student nastiňuje dosavadní poznatky z oboru, pojmy teorie, přístupy, školy…a tzv. praktickou, kde jsou zpracovány informace získané šetřením v praxi). Závěr (shrnutí výsledků, diskuse k různým názorům, zhodnocení). Souhrn v českém a světovém jazyce. Seznam použité literatury a dalších informačních zdrojů. Přílohy (shromážděná dokumentace doplňující text práce).

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.