Charles Explorer logo
🇬🇧

Examination from Pastoral Theology

Class at Hussite Theological Faculty |
LDOC03

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášející: prof. ThDr.

Ján Liguš, Ph.D.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Praktická teologie je vědecko-odborná, kritická reflexe praktických církevních činností a v specifickém pojetí se tu myslí na činnosti církve CČSH. Jejím hlavním posláním je připravovat teologické a vědecko-odborné pracovníky pro všechny církevní činnosti a vědecký výzkum.

Jde tu především o získání aktuální vědecko-odborné kompetence v oblasti zvěstování (v homiletice), v liturgice (v nauce o bohoslužbě), v náboženské výchově a výuce (v katechetice), v duchovní péči (poimenice), v sociální práci (diakonii) a v misijně-evangelizační službě. V posledních letech se ukazuje nutnost interdisciplinárního propojení praktické teologie s jinými humanitními vědami: s mezilidskou komunikací, s multikulturní výchovou, dále s pedagogickými vědami (sociální a speciální pedagogika), psychologií (vývojovou, psychologie osobnosti), s pastorální psychologií, pastoračním poradenstvím, gerontologií a jinými vědními disciplínami.

Doktorské studium by mělo vést studenty k samostatným teoretickým invencím v prakticko-teologických disciplínách, k objevování vědecko-odborné užitečnosti interdisciplinární kooperace a k praktickému využití všech vědeckých objevů v církevních činnostech na základě empirického výzkumu.