Charles Explorer logo
🇬🇧

Examination from the History of Church

Class at Hussite Theological Faculty |
LDOC04

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášející: prof. ThDr.

Jan B. Lášek, Dr.h.c., doc.

ThDr. Kamila Veverková, Th.D

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci církevních dějin a historické teologie je kladen důraz na českou reformaci v souvislosti s celkovým směřováním fakulty, dále pak na studium reformních proudů v katolické církvi v novověku, speciálně katolického modernismu. Od absolventů se vyžaduje nejen obrysová, ale detailní znalost zejména teologického myšlení české reformace a jeho geneze.

Musí zvládnout na dobré úrovni pramennou základnu, ve které se dobře orientují. Samostatně s prameny (tištěnými i rukopisnými) pracují.

Totéž platí i o sekundární literatuře. Zvláštní důraz je také kladen na vyznání různých směrů, jejich kořeny a případně další vliv na jiné konfese, rovněž na recepci Písma svatého a na pojetí autority vůbec.

Pokud jde o katolický modernismus, studenti si osvojí jeho genezi v jednotlivých jazykových oblastech a důkladně se seznámí s dílem předních modernistických teologů, včetně jejich vlivu na modernismus u nás. Osvojí se také práci s pramennou základnou pro toto období tak, aby byli schopni ji dále samostatně zpracovávat.