Charles Explorer logo
🇨🇿

Doktorská zkouška z řečtiny

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC05

Anotace

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým a hebrejským jazykem.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Cílem je vybavit doktorandy na samostatnou přípravu ke zkoušce z řeckého nebo hebrejského jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s přednášejícím.

Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu z Bible nebo z jiného pramenného textu v závislosti na tématu disertační práce.

Student se samostatnoě přípravuje ke zkoušce z řeckého jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s vyučujícím.

Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu z Nového zákona nebo z jiného pramenného textu.