Charles Explorer logo
🇨🇿

Obhajoba doktorské disertační práce

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC16

Anotace

Student vypracuje pod vedením školitele disertační práci a přihlásí se prostřednictvím žádosti oborové radě k obhajobě.

Předkládání disertačních prací se řídí SZŘ UK a Metodickým pokynem děkana k předkládání disertačních prací na

HTF UK č. 1 ze dne 1. ledna 2019.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.