Charles Explorer logo
🇨🇿

Doktorandský disertační seminář IV.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC21

Anotace

Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace.

Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Doktorandský disertační seminář IV. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen tímto způsobem: vypracováním samostatné studie podle pokynů vyučujícího.