Charles Explorer logo
🇨🇿

Akademická tvůrčí činnost doktoranda

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC39

Anotace

Předmět zahrnuje tři druhy akademické práce: publikační činnost, podání grantového projektu a účast na konferenci.

Doktorand v průběhu studia prokazuje schopnost samostatné badatelské činnosti tím, že publikuje dvě odborné studie

(2) buďto v zahraničním impaktovaném periodiku nebo v českém recenzovaném periodiku odborného zaměření, v recenzované tuzemské nebo zahraniční kolektivní monografii nebo v recenzovaném tuzemském nebo zahraničním sborníku. Za splnění povinnosti se nepovažuje publikování ve studentském periodiku nebo periodiku popularizačního charakteru, dále publikování konferenčního výstupu v konferenčním sborníku. Musí se vždy jednat o samostatné nebo prvoautorské publikace.

Dále doktorand v průběhu studia publikuje čtyři odborné recenze (4) v některém z odborných periodik. Alespoň jeden

(1) publikovaný výstup (recenze, studie, kapitola v monografii) musí být publikován v zahraničí v periodiku, sborníku nebo kolektivní monografii, které splňují výše uvedená kritéria.

Dále se doktorand během svého studia zúčastní aktivně (konferenčním výstupem) alespoň jedné odborné konference a podá alespoň jeden grantový projekt (GA UK a podobný)

Splnění této povinnosti potvrzuje školitel zapsáním "splnění studijní povinnosti“.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.