Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma project I

Class at Faculty of Science |
MB100C1

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci diplomového projektu, který je nosnou studijní povinností navazujícího magisterského studia, student zpracovává zadané téma. Téma může zahrnovat (dle studijního programu, specializace či zaměření) terénní výzkum, experimentální činnosti v laboratoři, případně další související odborné aktivity (přístupy bioinformatické, statistické, strukturálně biologické, psychobiologické a další).

Student se (kromě orientace v základních metodách zvoleného vědního oboru) profiluje dle zvoleného tématu, seznamuje se s metodami, které jsou pro daný typ výzkumu specifické a aplikuje je na zkoumaný objekt. Učí se také konfrontovat použité metody a získané výsledky s dostupnými literárními údaji.

I proto je součástí diplomového projektu rovněž literární rešerše vedoucí k upřesnění tématu práce i výběru nejvhodnějších metodických postupů. V průběhu diplomového projektu student pravidelně konzultuje získané výsledky se školitelem.