Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Project PIB IV

Class at Faculty of Science |
MB100I4

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci diplomového projektu, který je důležitou studijní povinností navazujícího magisterského studia, student zpracovává zadané téma. Vzhledem k poměrně širokému záběru NMgr SP Parazitologie a infekční biologie může téma DP vycházet z různých oborů, které zajišťují pokrytí samotné výuku (např. parazitologie, mikrobiologie, mykologie, virologie, imunologie, epidemiologie, diagnostika a terapie infekčních onemocnění a další obory). Metodicky může diplomový projekt zahrnovat práci s databázemi a literaturou, terénní výzkum, experimentální činnosti v laboratoři, případně další související odborné aktivity (přístupy bioinformatické, statistické, strukturálně biologické, geografické, psychobiologické a další). Student se profiluje dle zvoleného tématu, seznamuje se s metodami, které jsou pro daný typ výzkumu specifické a aplikuje je na zkoumaný objekt. Učí se také konfrontovat použité metody a získané výsledky s dostupnými literárními údaji. I proto je důležitou součástí diplomového projektu rovněž literární rešerše vedoucí k upřesnění tématu práce i výběru nejvhodnějších metodických postupů.

V průběhu diplomového projektu student pravidelně konzultuje získané výsledky se školitelem. V letním semestru 3. (závěrečného) ročníku NMrg student dokončuje veškeré práce na zadaném tématu DP včetně vyhodnocení a sepsání DP a jejího odevzdání.