Charles Explorer logo
🇬🇧

Mycology (for teachers)

Class at Faculty of Science |
MB120P171

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Úvod

Charakteristika a pojetí říší zahrnujících houby a houbové organismy, SAR.

Systematika, vědecké názvy, základní taxonomické kategorie.

Stavba stélek, pohlavní a nepohlavní rozmnožování, životní cykly.

* Systematická část

U jednotlivých skupin organismů je kladen důraz na morfologii, rozmnožování, životní cykly, příklady zástupců, výskyt v přírodě a jejich význam, systematické členění skupin.

Houbám podobné organismy:

Hlenky s.l.: Acrasiomycota, Myxomycota

Chromista: labyrintuly - Labyrinthulomycota, nádorovky - Plasmodiophoromycota, oomycety - Peronosporomycota, hyfochytrie - Hyphochytriomycota

Opistokontní říše houby - Fungi: chytridie - Chytridiomycota mikrosporidie - Microsporidiomycota glomeromycety - Glomeromycota zygomycety - Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Kickxellomycotina, Entomophthoromycotina, Zoopagomycotina, Trichomycetes … houby vřeckovýtrusné - Ascomycota (Taphrinomycetes, Saccharomycetes, Laboulbeniomycetes, Eurotiomycetes, Pezizomycetes, Leotiomycetes, Sordariomycetes, Chaetothyriomycetes, Dothideomycetes, lichenizované houby - Lecanoromycetes, Arthoniomycetes, …) houby stopkovýtrusné - Basidiomycota (Urediniomycetes, Ustilaginomycetes, Agaricomycetes)

Ekologie hub (způsoby výživy, interakce...)

Význam hub z hlediska člověka (farmacie, biotechnologie, lékařství, potravinářství...)

Náplní praktik bude

- mikroskopické pozorování hub, příprava a barvení preparátů

- inokulace na pevné agarové půdy, vyhodnocení růstu na různých médiích

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je průřez mykologií s důrazem na evoluci, morfologii, fyziologii a anatomii hub, jejich výskyt, význam a roli v ekosystémech. Zdůrazněno je též využití poznatků ve výuce, včetně výběru atraktivních témat, spojitost s lidskou činností, mezioborový přesah do ekologie a biologie jiných organizmů.

Cíl praktických úloh:

- vyzkoušet si některé základní a pokročilejší kultivační techniky používané v mykologii, které jsou aplikovatelné i ve školní výuce (kultivace na agaru, ve vlhkých komůrkách).

- seznámit se s nejběžnějšími zástupci hub, které lze rovněž demonstrovat při výuce na nižších stupních.