Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of biology and Science

Class at Faculty of Science |
MB180C33

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Didaktika jako nástroj učitele - Vymezení předmětu didaktika. Didaktika biologie. Oborová didaktika. - Proč některé národy nemají didaktiku? - Didaktika jako exaktní anebo humanitní obor? - Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování.

Školská reforma, strategické a kurikulární dokumenty v ČR a EU - Nové trendy ve výuce přírodovědných předmětů. "Onlinizace" výuky. - Výuka přírodovědných předmětů v ČR a vybraných zemí EU. - Rámcové vzdělávací programy (ZV a G), Školní vzdělávací programy. VÚP. - Standardy základního a středního vzdělávání. Lisabonský proces, Bílá kniha a další.

Učivo a jeho struktura - Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ, SŠ + řešení modelových situací, reflexe. - Učebnice pro výuku biologie, přírodopisu. - Koncepce školy: učební plán, učební osnovy, časově tématický plán - pro výuku přírodopisu na ZŠ a biologie na SŠ. - Monologické metody. Výklad. - Umění vysvětlovat.

Vyučovací metody I - Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ, SŠ + řešení modelových situací, reflexe. - Přípravu na VH, uspořádání hodiny. - Rozhodování o: obsahu hodiny, učební činnosti žáka, činnosti učitele. - Stanovení a vymezování výukového cíle, výchovně-vzdělávacího cíle. - Vytváření pojmů. Naladění žáka na učení.

Vyučovací metody II - Ukázky částí možné vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe. - Přípravu na VH, uspořádání hodiny. - Volba, účel, předosti a slabiny metod. - Jak vést třídu. - Motivace žáků + příklady motivece. Chvála a kritika. Autorita. - Vztah: učitel - žák.

Vyučovací metody III - Ukázky částí možné vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe. - Dialogická metoda, diskuse - řízená, panelová; skupinová práce a kooperativní činnosti ve výuce přírodovědných předmětů. - Týmová výuka. (Didaktické hry). - Pravidla skupinové práce. Kázeň a řešení problémů.

Vyučovací metody IV a organizační formy výuky - Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu/biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe. - Projektová výuka a samostatné práce. Proč plánovat projektovou výuku. - Laboratorní práce. Seminář z biologie. Biologická olympiáda. - Techniky a strategie používané ve výuce.

Dáváme učivu biologie/přírodopisu smysl - Vytváření vlastních příkladů. Mnemotechnické pomůcky. - Vedení žáka při počátečním procvičování, zpětná vazba. - Ověřování, zda žáci učivu rozumí. Význam chyb při učení. - Integrace předmětů. Průřezová témata v přírodovědných předmětech na ZŠ a SŠ.

Učební úlohy ve výuce přírodopisu/biologie. - Didaktický test. Materiální didaktické a vyučovací prostředky - Zpětný projektor, tabule, interaktivní tabule, modely, materiály přírodniny, tabulky, počítače a jejich využití ve výuce, video a další. Exkurze - Vedení exkurzí. Využívání přírodních lokalit ČR v hodinách biologie/přírodopisu. Ekologie - Ekologie a životní prostředí. Environmentální výchova. Význam přírody

Realizace výuky - shrnutí - Motivace. Oblíbenost předmětů na ZŠ a SŠ. - Vedení výuky: Zahájení, plynulý průběh VH, tempo. - Otázky ve výuce. Humor ve výuce. - Postavení učitele, postavení žáka ve výuce. - Komunikace ve výuce. Komunikace s rodiči. - Didaktické zásady.

Další funkce učitele na škole - Učitel jako expert, kompetence pro výuku prezenční + kompetence pro distanční výuku. - Pomáhající profese. - Učitelovo pojetí výuky. Reflexe. - "Burnout" a jeho prevence. - Třídní učitel. - Klima školy. Školou ovlivnitelné faktory výuky. Možnosti online výuky a distanční výuky.

Hodnocení - Účel hodnocení žáků. - Formativní hodnocení. - Známkování. Slovní hodnocení. Sumativní hodnocení. Mezinárodní hodnocení - PISA, TIMSS Hodnocení v přírodovědných předmětech v ČR - Hodnocení po 5. a 9. třídě. - Maturitní zkoušky, CERAMAT. SCIO. ÚIV.

Historie výuky přírodovědných předmětů - Stručný vývoj jednotlivých etap vývoje českého školství. - Pochopení historického vývoje české základní a střední školy. Alternativní školy - Dvě pojetí vzdělávání: Komenský, Dewey. - Reformní školy 20. a 30. let 20. století. - Současná situace u nás - školy, systémy, principy. - Vývoj a uplatnění alternativních myšlenek u nás po roce 1989.

Annotation

The current academic year will be taught partly online in the Google Meet / Google Classroom environment due to the order of the PřFUK crisis staff and in accordance with epidemiological measures; scheduled time will be used.

During the semester, we will learn to use the most common teaching methods, techniques and strategies suitable for biology lessons, we will examine their advantages and disadvantages and evaluate their contribution to the practice of a biology teacher; we will get acquainted with the preparation for the lesson of biology, the implementation of teaching management secondary schools; we will remember textbooks approved by the Ministry of Education of the Czech Republic for teaching natural history / biology at primary and secondary schools; clarify terms: curriculum, learning task, teaching aids, etc .; we will present the current situation of the Czech education system, the needs of education reform and the meaning of FEP (FEP = Framework Educational Program) for elementary and grammar schools; we will look at strategical and curricular documents in the Czech Republic and the EU; we will evaluate the position of the teacher in the 21st century and the importance of the teaching profession, online education and distance learning - the teacher's competence for distance learning as a supplement to full-time teaching and education of pupils; we define the teacher-pupil relationship and teacher communication in relation to pedagogy and psychology; last but not least, we will discuss the assessment of pupils' achievements and the assessment of science subjects both internationally and within the Czech Republic.