Charles Explorer logo
🇬🇧

Ecosystem services

Class at Faculty of Science |
MO550P116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní rámec ekosystémových služeb. Vývoj konceptu ekosystémových služeb, koncepční a teoretické rámce pro ekosystémové služby a přínosy přírody lidem, základní definice a přístupy ke studiu ekosystémových služeb.

Mezinárodní kontext, mezinárodní úmluvy, cíle a iniciativy (IPBES, Miléniové hodnocení ekosystémů MA, SEEA-EA, Ekonomika ekosystémů a biodiverzity TEEB, Národní hodnocení ES, UK NEA a další). Analytické přístupy pro hodnocení ekosystémových služeb.

Klasifikační systémy ekosystémových služeb, kaskáda ekosystémových služeb, matice ekosystémových služeb. Přístupy k analýze ekosystémových služeb, základní kategorie a příklady (produkční, regulační a kulturní služby), ekosystémové služby v kontextu hodnot přírody.

Ekosystémové účetnictví. Účetnictví přírodního kapitálu (NCA), základní principy a východiska (Systém environmentálního ekonomického účetnictví, ekosystémové účetnictví SEEA-EA). Základní přístupy ekosystémového účetnictví, fyzické a monetární účty toků ES, příklady ekosystémových účtů.

Hnací síly, ekosystémy a kvalita lidského života. Základní komponenty kvality lidského života (human well-being) v mezinárodních hodnoceních.

Interakce mezi stavem ekosystémů a kvalitou života. Hnací síly změn ekosystémů, kategorie a příklady efektů hnacích sil na ekosystémové služby.

Integrovaná hodnocení ekosystémových služeb. Základní principy integrovaných hodnocení, hodnocení stavu a vývoje služeb ekosystémů, postup hodnocení ekosystémových služeb na různých úrovních a v různém měřítku, jednotlivé kroky hodnocení, využitelné nástroje a metodiky.

Vyjadřování nejistoty spojené s integrovaným hodnocením služeb ekosystémů. Modelování a mapování ekosystémových služeb.

Přístupy k modelování ekosystémových služeb, typy modelů. Mapování ekosystémových služeb a jejich změn.

Modelování rozporů mezi službami ekosystémů (trade-offs), interakční matice ekosystémových služeb. Soubory/svazky ekosystémových služeb.

Scénáře vývoje ekosystémových služeb. Scénáře v současných mezinárodních hodnocení IPBES, scénáře Millennium Ecosystem Assessment (MA).

Principy a metodologie sestavení scénářů, přímé a nepřímé hnací síly ve scénářích. Typologie scénářů, aplikace v politickém rozhodování.

Scénářové cvičení. Služby ekosystémů a biodiverzita.

Role biodiverzity při produkci ekosystémových služeb, základní jednotky produkce ekosystémových služeb, ekologické produkční funkce. Ekologické pojištění, efekty biodiverzity na fungování ekosystémů/ekosystémové procesy/ekosystémové služby, interakce mezi službami ekosystémů a biodiverzitou.

Globální vazby antropogenní přeměny ekosystémů, biodiverzity a ekosystémových služeb. Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb.

Základní typy hodnot ekosystémových služeb, základní ekonomické metody hodnocení ekosystémových služeb, experimentální přístupy. Analýza přínosů a nákladů spojených se službami ekosystémů, přístupy k hodnocení návratnosti ochrany a obnovy ekosystémů.

Příklady hodnot ekosystémů a služeb, valuační databáze ES, principy přenosu hodnot. Integrované valuace v kontextu různorodých hodnot přírody.

Aplikace hodnocení služeb ekosystémů. Aplikace hodnocení ekosystémových služeb v různých měřítkách.

Globální toky ekosystémových služeb, hodnocení ekosystémových služeb ve městech, ekosystémové služby v ochraně přírody. Ekosystémy a snižování rizika katastrof, přírodně založená adaptace na změnu klimatu (NBS), ekosystémové služby a obnova ekosystémů.

Sociokulturní a participativní přístupy hodnocení ekosystémových služeb. Zapojení aktérů do identifikace, mapování a modelování ekosystémových služeb, participativní mapování a modelování.

Příklady a typologie participativních metod. Aplikace participativních expertních metod v případě nedostatku dat.

Koprodukce znalostí v kontextu interakce vědy a politiky.Ekosystémové služby v kontextu environmentální spravedlnosti. Environmentální spravedlnost a ekosystémové služby, disagregace a distribuce přínosů ekosystémových služeb, intersekcionální perspektiva pro výzkum ekosystémových služeb.

Annotation

The aim of the course is to introduce current theoretical approaches and scientific knowledge in the field of ecosystem services and the nature´s contributions to people. How does human society depend on and influence ecosystems? What analytical approaches, indicators and models can we use to evaluate ecosystem services? Can human demands on ecosystems be unsustainable or unjust? Students will work with these questions as part of the Ecosystem Services course.

The course will also introduce the approaches, models and scenarios with which international organizations and scholars associated within the Ecosystem Services Partnership work. The course is designed not only as a theoretical overview of current knowledge, but also equips students with tools for practical decision-making in ecosystem management.

The course focuses in particular on more integrated approaches to the analysis of ecosystem services (scenarios, models, indicators), enabling support for the management and sustainable management of ecosystems. The course is designed from an interdisciplinary perspective of ecological, economic and social science approaches.