Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Landscape Ecology

Class at Faculty of Science |
MZ330P14

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod  - zákl. informace, literatura, zdroje; zadání miniprojektu

Historické podklady ke studiu vývoje krajiny – písemné, mapové, snímky a další grafické podklady a jejich využití

Sledování a hodnocení vývoje krajiny, metody hodnocení krajinné makrostruktury a mikrostruktury

Současné trendy vývoje kulturní krajiny v Česku a v Evropě – extenzifikace a intenzifikace, problematika nové divočiny, postindustriální krajina

Geodiverzita a biodiverzita, vzájemné vztahy a souvislosti

Biotické invaze

Ekologie obnovy

Klasifikace krajiny - data, metody a přístupy

Ekologické sítě a soustavy chráněných území v krajině – principy vymezování, praktické příklady

Hodnocení krajinné mikrostruktury; Fragmentace krajiny - příčiny, hodnocení a dopady

Ekosystémové služby – metody hodnocení, praktické aplikace

Aktuální témata a trendy krajinné ekologie v ČR a ve světě - soundscape ecology, landscape genetics, light polution ekology; prezentace výstupů miniprojektů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět navazuje na základní kurs Krajinná ekologie vyučovaný jako povinný v bakalářském stupni. Je zaměřen na prohloubení poznatků zejména pokud jde o nové, aktuální trendy v krajinné ekologii a aplikaci nových poznatků především v krajinném plánování, ochraně a managementu krajiny.

Pozornost je věnována datům a informačním zdrojům v krajinné ekologii, metodám hodnocení krajinné struktury a uplatnění krajinných metrik, metodám hodnocení geodiverzity a biodiverzity a jejich vzájemným souvislostem. Jsou probrány základní principy a metody krajinného plánování a typologie krajiny se zřetelem na hodnocení krajinného rázu, plánování ekologických sítí v krajině, pozemkové úpravy a lesnické plánování.

Zároveň jsou představena aktuální témata krajinné ekologie specifická pro Českou republiku, resp. Evropu, v kontrastu s aplikacemi ve světě.