Charles Explorer logo
🇬🇧

Environmental Geography of The Czech Republic

Class at Faculty of Science |
MZ330P16

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška: 1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP 2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku) 4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika - prach, NH3,NO2, O3, atmosférická depozice kyselých látek) 5) Voda (základní problémy, regionální specifika, čištění odpadních vod) 6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.) 7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP 8) Těžba nerostných surovin a její dopad na ŽP 9) Nakládání s odpady - trendy, způsoby likvidace 10) Zemědělství 11) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa) 12) Krajina (biodiverzita, retence), Ochrana přírody  13) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa

Cvičení (diskusní témata, referáty):

Data o životním prostředí;Znečištění vody a sedimentů v důsledky těžby uranu; Trendy koncentrace hlavních znečišťujících látek ve Vltavě 1960-2015;Acidifikace šumavských jezer;Trend acidity horských půd po r. 1990;Reálná vodní eroze půdy v ČR – regionální přehled, trendy, kvantifikace;Příklady koluviace v ČR; Problémy ochrany přírody na rybnících Masojídková;Historie těžby uhlí v ČR (kde, od kdy, jak, kolik);Aktuální agroenvironmentální a agroklimatická opatření;Emise/propady skleníkových plynů v zemědělství;Důsledky klimatické změny na lesní hospodářství ČR - aktuální a potenciální problémy, adaptační opatření; Největší disturbance smrkových porostů ve střední Evropě (historický přehled);Jak a od kdy jsou naše okrajová horstva ovlivňována člověkem?;Původ stepních společenstev na území ČR.

Annotation

The lectures are provided in Czech. Course focuses on overview of main environmental issues and their geographical distribution in Czechia.