Charles Explorer logo
🇬🇧

Sub-Saharan Africa

Class at Faculty of Science |
MZ340P603

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Profil absolventa Úspěšný absolvent kurzu Subsaharská Afrika by měl být schopen:     nalézt Afriku na mapě světa a mít základní znalosti afrického místopisu samostatně si dohledávat a rozšiřovat znalosti o subsaharské Africe vhodnými zdroji pochopit faktory, které ovlivnily vývoj makroregionu, jeho současnou situaci i globální pozici, a umět využít těchto znalostí pro pochopení a kritické zhodnocení budoucího dění v Africe být schopen aplikovat obecné znalosti o makroregionu na konkrétní státy dívat se alespoň částečně na subsaharskou Afriku „africkýma očima" a být si vědom rozmanitosti subsaharské Afriky a jednotlivých států Předběžný obsah kurzu

1. Úvod definice, vymezení subsaharské Afriky (SSA) stereotypní pohled na SSA, kartografická zobrazení a spojené problémy pozice SSA ve světě členění SSA - problematika vymezení regionů, států epistemologický přístup ke studia SSA - kritika eurocentrismu a problematizace metodologického nacionalismu

2. Základní fyzicko-geografická charakteristika vliv fyzicko-geografických podmínek na rozvoj SSA globální změny klimatu a jejich dopady na SSA

3. Historická a politická geografie pre-koloniální osidlování SSA, kolonialismus a jeho důsledky pan-afrikanismus a dekolonizace; významné osobnosti dekolonizace, integrační seskupení proměny SSA na geopolitické mapě světa vnitrostátní politická geografie (problematika vládnutí - koncept good governance a význam v rozvoji včetně problematiky měření, demokracie, korupce)

4. Ekonomická geografie a rozvoj, rozvojové problémy základní ekonomická úroveň a diferenciace, sektorová struktura a strukturální transformace pozice v mezinárodních institucích (Světová obchodní organizace, Světová banka, MMF, OSN) a jejich role v rozvoji, dopady Washingtonského konsensu dopady globalizace na GGA, její pozice v globálních produkčních sítích zemědělství a výživa - teorie potravinových režimů, struktura zemědělské výroby, koncept potravinové bezpečnosti průmysl a těžba - úroveň, struktura, dopady, problémy (prokletí nerostných surovin) nerovnoměrný rozvoj bariéry (nejen ekonomického) rozvoje, přístup ke vzdělání, vodě, sanitaci apod. možnosti rozvoje, rozvojová pomoc (stručný vývoj, účinnost, dopady, příklady - význam v současnosti)

5. Populační geografie demografické a kulturní struktury obyvatelstva demografický vývoj, urbanizace a vnitřní migrace, geografie osídlení

6. Rozvojové problémy a rozvojová pomoc diskuse role rozvojové pomoci pro rozvoj Subsaharské Afriky příklady rozvojových projektů řešených v Subsaharské Africe (vč. vlastních zkušeností s projektem podpory digitalizace a využití moderních technologií východoafrickými farmáři)

7. Postavení vybraných zemí případové studie nejvýznamnějších či v určitých ohledech zajímavých zemí (Rwanda, Uganda, Botswana)

8. Závěr systemizace a zhodnocení dosavadních poznatků současná témata výzkumů prováděných v Africe diskuse vývoje do budoucna Vyučující: Jiří Hasman (1-8), Michaela Šrámková (6,7)