Charles Explorer logo
🇬🇧

Geoinformatics

Class at Faculty of Science |
MZ370G04

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Rastrová/vektorová data a jejich formáty - Ztrátové a bezztrátové formáty pro uložení rastrových dat (JPEG, PNG, GIF, TIF, ...). Vektorové modely (DCEL, WE) a formáty vektorových dat (SHP, DXF, …). Komprese dat.

2) Cloud computing prostorových dat, Big Data, WPS - Web Processing Service - Distribuce a analýza prostorových dat v cloudovém prostředí, big data, distribuce GIS nástrojů pomocí WPS. Tvorba algoritmů a zpracování prostorových big dat v prostředí Google Earth Engine.

3) Transformace obrazových dat - Základní transformace rastrových dat: diskrétní Fourierova (DFT), kosinová (DCT), vlnková transformace (DWT).

4) Prostorová indexace dat - Prostorová data strukturovaná/nestrukturovaná a jejich indexace: Hilbertovy křivky, buckety, stromy (Quadtree, KDtree, Rtree, Octree), prostorové hashování.

5) Korelace/dekorelace dat - Data a jejich korelace/dekorelace. Metody PCA, ICA, LDA.

6) Shluková analýza - Clusteriace dat: K-means, affinity propagation, spectral clustering, facility location. Segmentace dat.

7) Grafové algoritmy - Graf orientovaný/neorientovaný. Spojová/grafová reprezentace grafu. Prohledávání grafu (BFS/DFS). Nejkratší cesty mezi uzly (Dijkstra, Floyd-Warshall), minimální kostra grafu. TSP.

8) Strojové učení - Neuron a jeho model. Rekurentní sítě. Hopfieldovy sítě. Kohonenovy mapy. Konvoluční sítě. Vícevrstvé neuronové sítě.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz pokrývající důležité pasáže teoretické informatiky zaměřené na práci s prostorovými/atributovými daty v GIS, DPZ a kartografii.

Rastrová a vektorová data, jejich formáty, komprese dat. Transformace obrazových dat. Prostorové indexování dat. Dekorelace dat. Shluková analýza, clusterizace. Základní grafové algoritmy. Strojové učení.