Charles Explorer logo
🇬🇧

Didacties of Literature II

Class at Faculty of Education |
O02304047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Charakteristika kurzu:

Pokusíme se vyjasnit a vymezit u několika reprezentativních zjevů české literatury (proudů, období, autorů nebo děl) proč a čím by mohly stát žákům a studentům mezi 6. a 13. ročníkem vzdělávání (na 2. - 3. stupni škol) za to, aby se jimi zabývali. K jednotlivým zjevům promyslíme a připravíme postupy a metody pro výuku tak, abychom udrželi zájem žáků a jejich aktivitu v učení a abychom obohatili jejich

čtenářství o prožitky, dovednosti, znalosti i pojmy.

* K tomu bude třeba: důkladně přečíst na každý ze seminářů příslušná literární díla a k nim i některá odborná pojednání - četba s porozuměním a její písemná reflexe bude povinná prostudovat, co nabízejí platné i chystané školské dokumenty (osnovy a RVP) a diskuse kolem nich - obeznámenost bude kontrolována

řádně pochopit, co znamenají potřebné pojmy a termíny literárněvědné i údaje literárněhistorické - pochopení pojmů a termínů ve vztahu k chápání literárního díla bude vyžadováno vypracovat u každého ze zjevů svůj vlastní plán výuky a odevzdat ho písemně v semináři - odevzdání v kvalitě odpovídající poznatkům ze semináře bude podmínkou zápočtu prezentovat v semináři průběžně a soustavně své znalosti, zkušenosti a plány ostatními- pasivita bude sankcionována náhradními úkoly

Práce v semináři (jako práce s dětmi ve třídě) bude silně kooperativní (aby pochopení smyslu díla vznikalo společným úsilím) a zároveň individuální (aby si každý účastník odnesl své plány hodin konzultované s kolegy).

* Cíle kurzu:

Kurs má studentům pomoci, aby v jeho průběhu a po skončení mohli:

číst literární díla "školní četby" s pochopením pro zájem žáků podle idejí a emocí v díle nabízených a podle jeho literárního významu konstruovat činnosti pro hodiny literární výuky vytvořit si zásobu plánů lekcí připravených k dotváření podle třídy žáků získat zásobník aktivizačních metod a postupů pro výuku literatury lépe chápat a pro výuku využívat přirozené procesy četby, porozumění a prožívání sdílet s druhými své prožitky a myšlenky a využívat jich pro výstavbu lekcí přiměřeně a smysluplně hodnotit procesy a činnosti v hodinách literatury smysluplně a srozumitelně propojovat roli učitele čtenářů s rolí učitele kultury

* Požadavky k udělení zápočtu: aktivní přítomnost v seminářích - trvalé vyjadřování vlastního stanoviska, diskuse, zpracování zadaných

úloh, prezentace individuálně i skupinově vypracovaných materiálů,

četba a zpracování textů z krásné a odborné literatury v předepsaném rozsahu, plány lekcí: zcela praktické, ale systémově podložené přípravy (příp. prezentace) vlastních lekcí zpracující probíraná "témata literární výuky" podle přístupů poznaných v semináři.

Hledáme zájemce, kteří by si od října do půli listopadu 07 chtěli vyměňovat emaily v angličtině s americkými studentkami/studenty učitelství z Grand Valley University (Mi) o četbě dětských knih a o rozvoji čtenářství, o čtenářských zvycích a případně o nedávné české historii. Ozvěte se co nejdříve na hausen@ecn.cz . Více na literárně-didaktickém webu O. Hausenblase.

Annotation

Principal seminar based on solving model situations and practical application of methods in literary education. The following optional seminars focus at specific problems of the didactics of literature.