Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar of Various Topics VII

Class at Faculty of Education |
O02304086

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literární seminář VII - 5. semestr zimní semestr 2006/2007

* Mgr. Drahoslava Pechova

Doba konání : Úterý 10-11 hod. (16,15 - 17,55), KL

Ruští spisovatelé světové literatuře

(Tematika a tvarové varianty prózy a poezie) 1. Podoba povídky ( realistická, impresionistická, existenciálně laděná ? )

A. Čechov : Černý mnich

I. Bunin : Antonovská jablka ; povídkový cyklus Temné aleje

I. Babel : Zapomenuté povídky. Korespondence 2. Román

M. Bulgakov : Bílá garda ( téma - ohrožení domova v dějinných událostech porevolučního

Ruska; kompozice filmového střihu) 3. Novela - groteskní prvky a fantastika

M. Bulgakov : Diaboliáda ; Osudná vejce ( Psí srdce) 4. Básnická povídka v moderní poezii

M. Cvětajevová : Poéma hory

Vyznání na dálku ( eseje ) 5. Autobiografie

B. Chagallová : Hořící světla ( vzpomínky na dětství a dospívání v tehdejší ruské židovské rodině ; setkání s M.Chagallem ) _____

Literární seminář VII - 02304086x1e zimní semestr 2006/2007

* PhDr. Anna Stejskalová

Doba konání : čtvrtek 2. - 3. hod. - 8.55 - 10.35 hod. , R205

Seminář je určen především studentům současného 2.cyklu studia oboru český jazyk a literatura. Jeho námětem bude Praha jako fenomén české literatury 19. a 20.století. Budeme sledovat obraz metropole a jeho proměny v čase, hledat příčiny proměn, vlivy, které k nim vedly. Východiskem nám vedle prozaických děl (např. J.Zeyera, J.Karáska ze Lvovic, K.M.Čapka-Choda, F.X.Svobody, V.Řezáče, M.Pujmanové aj.) budou i vzpomínkové práce ( např.A.Branalda, L.Reinerové) a soubory reportáží (např. E.E.Kische, G.Včeličky) - tituly upřesníme při prvním setkání.

Seminář bude ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti na seminářích, referátu a seminární práce, která bude mít podobu fotodokumentace míst a objektů na Starém a Novém Městě a Malé Straně majících vztah k literární historii i současnosti ( podrobnosti na základě dohody s vyučující).

Pokud počasí dovolí, budou součástí semináře literární vycházky.

* Literární seminář VII.

* PhDr. Věra Brožová

* Pondělí: 12-13 (18,05 - 19,45), R 106

Výběrový seminář

* Lidové pobělohorské divadlo

Dvousemestrální cyklus věnovaný proměnám lidového divadla 17. a počátku 18. století. Dvě až tři přednášky doplněné zkouškami několika kratších her (Salička, Polapená nevěra, Komedie o svaté panně Dorotě), praktická práce s dobovým slovem, důraz na gestikulaci. Veřejná prezentace her cca v květnu 2007. Praktická zkušenost studentů s divadelním textem, nepůjde jen o amatérskou divadelní adaptaci, ale o pokus vcítit se do rolí dobových herců. Předběžné zkušenosti s divadlem u studentů vítány, ale v nejmenším nejsou podmínkou. Maximální počet studentů: 20

Ke studiu:

J. Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951

L. Sochorová, Sousedské divadlo českého obrození, Praha 1989 _____

* Literání seminář VII.

* Název: Literární kavárna aneb Současná česká literatura a literární kritika

* Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

* Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

* Doba konání: 6, 7. hodina (12,35 - 14,15), R 003

Charakteristika kurzu:

Seminář je zaměřen na nejnovější českou literaturu a literární život, zároveň se ale bude orientovat také na nejrůznější podoby literární kritiky jako specifického způsobu myšlení o literatuře.

Seminář by měl byl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - probíhat diskusním a problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Předmětem diskusí budou zajímavé beletristické novinky, časopisy, noviny a další média, jejichž prostřednictvím jsou šířena literární díla a názory na ně, jakož i obecnější problematika kritického hodnocení uměleckých děl. Budeme se tedy věnovat otázkám typu: Co to je literatura? Co je to literární kritika? Jak se ?pozná" hodnota literárního díla? Jak odlišujeme pravdu a lež v literatuře? V jakém vztahu je literatura k náboženství a dalším různým formám ideologie? Tabu, sex a obscenita v literatuře? Autentické, spontánní a racionální v umění? Móda v literatuře? apod.

Konkrétní forma práce bude dohodnuta na prvním semináři. Nabízejí se rozmanité možnosti, od konvenčního semináře s ?referáty" (recenzemi a literárními eseji) na pedagogem zadaná témata, přes dialog nad těmi tématy, které si studentky a studenti sami ze zájmu vyberou, až po kolektivní pokus vydat ?zprávu o současném stavu české literatury" v podobě společně připravovaného vlastního časopisu či sborníku.

Důraz bude kladen na interpretaci děl a jevů literárního života, na schopnost své názory prezentovat v ústní i písemné podobě a třeba se pro ně pohádat s kolegy i vyučujícím.

.

Požadavky k atestaci: Aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů

Požadované vstupní znalosti: Umět číst, psát a případně i trochu myslet _

* Literární seminář VII.

* Název: Česká literatura 2. poloviny XX. století

* Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry

* Vyučující: PhDr. Pavel Janoušek, CSc

* Doba konání: 8. -9. hodina (14,25 - 16,05), R 104

Charakteristika kurzu: Literárněhistorický seminář je doplňkem stejnojmenného cyklu přednášek věnovaného české literatuře ?éry socialismu" a literatuře sklonku 20. století. Seminář by měl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - pracovat problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Jednotlivé dvouhodinovky budou věnovány jednak klíčovým momentům dobového literárního života (např. instituce, časopisy a polemiky, učebnice), jednak literárním žánrům, samotným literárním dílům a jejich recepci v různých okamžicích. Pracovat by se přitom mělo metodou dialogu a vzájemné konfrontace předem nastudovaných poznatků jednotlivých účastníků kurzu. Důraz bude kladen na interpretaci historických faktů a literárních textů, na znalost dobového kontextu a na schopnost konfrontovat svůj čtenářský prožitek s literárněhistorickou perspektivou.

V letním semestru bude seminář pokračovat po jednotlivých významných autorech, a to dle vlastní volby studentů.

Požadavky k atestaci: aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů

Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a případně i trochu myslet

* Základní tematické okruhy kurzu: 1) Historická a literárně historická charakteristika období 2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové) 3) Klíčová díla a klíčové polemiky 4) Proměny recepce - literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic

* Povinná literatura:

Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989; I. 1945-48, II. 1948-58, III. 1958-69, in: www.ucl.cas.cz/texty.html

Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1989, ed. Michal Přibáň, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001-2005.

* Z další literatury:

Hanuška, Petr - Novotný, Vladimír: Česká literatura ve zkratce 4. Období od poloviny 40. let 20. století do současnosti, Praha: Brána - Knižní klub, 2001.

Holý, Jiří: Česká literatura 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století), Praha: Český spisovatel 1996, též in Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny 1998

Chvatík, Květoslav: Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy, Praha: Pražská imaginace, 1991

Machala, Lubomír: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy, Praha: Brána, 2001.

Měšťan, Antonín: Česká literatura 1785-1985, Toronto: Sixty-Eight Publishers 1987

: Kniha a český exil 1949-1990, Praha: Torst, 1995 Zach, Aleš

Annotation

Seminars on specific methodologically worked out topics teach the student to do independent research and creative interpretation of works of literature in varying aspects and by varying methods.