Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Critism

Class at Faculty of Education |
O02304103

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* L i t e r á r n í v ě d a

(aktualizováno únor 2007)

Přednáška a zkouška Dr. Josef Peterka, CSc., tel.: 267911700 1. Cílem je obrysové přiblížení makrostruktury a historie oboru.

Vychází se z přiložené osnovy přednášek. Doporučená studijní literatura:

(kol.) Lexikon teorie literatury a kultury, Brno 2006

Baasner R.: Methoden und Modelle der Literaturwisenschaft: eine Einführung, Berlin 1996

Petrů E.: Úvod do studia literární vědy, Olomouc 2000

Bílek P. A.: Hledání jazyka interpretace, Brno 2003

Haman A.: Nástin dějin české literární kritiky, Jinočany 2000

Papoušek V./ Tureček D.: Hledání literárních dějin, Praha (Paseka) 2005

Zima P.V.: Literární estetika, 1998

Nünning A.: (ed.) Grundbegriffe der Literaturtheorie, Stuttgart/ Weimar 2004

Úvod do literární vědy (kol., překlad z něm.), Praha 1999 2. Zkouška pro účastníky kursu je v r. 2007 čistě dobrovolná. Základní znalosti k tematice přednášky jsou zahrnuty mezi požadavky k SZZ.

* Osnova přednášek

A. Literární věda jako soubor disciplín

LTV a obory kontaktní. Specifičnost přírodních a humanitních věd. Obecné zásady vědecké práce. Verifikovatelnost a relevance poznatků. Kmenové obory LTV : teorie, historie, kritika. 1.

Teorie literatury, její úloha terminologická, integrační a metodologická.

Poetika - různá pojetí. Rétorika.

Versologie - tradiční a moderní.

Genologie; žánrové systémy, teorie románu.

Naratologie.

Teorie překladu. 2.

Historie literatury, proměny jejího chápání, napjatý vztah dějin a současnosti.

?Žánry" literárněhistorické práce. Textologie.

Komparatistika. Přístup genetický a typologický. Pojem světové literatury.

Topologie. Tematologie. 3.

Literární kritika - pomezní disciplina. Její metodologická dilemata.

Žánry LTK. Význačné osobnosti české kritiky, zakladatelský význam Šaldův.

Od normativní klasifikace k interpretaci.

B. Metody literární interpretace

Jejich bližší časové vymezení, základní teze a problémy, klíčová slova, protagonisté.

Filologie. Pozitivismus. Hermeneutika. Marxismus. Sociologie literatury. Psychologismus a psychoanalýza. Formalismus. Strukturalismus. Fenomenologie. Sémiotika. Recepční estetika. Postmoderní dekonstrukce. Studia kultur. Feminismus.

Annotation

Course of lectures aimed at deepening the methodology and widening the knowledge of main works of literary science, of Czech and partly also of foreign origin. The first round of lectures deals shortly with each of the disciplines of the literary science.

The second cycle of lectures is concerned with modern trends in literary science.