Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature for Childern and Young People II

Class at Faculty of Education |
O02304114

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TEMATICKÉ OKRUHY

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY, ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI, LITERATURA PRO DĚTI V KONTEXTU CELONÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

- Literární dílo pro děti a mládež a jeho recepce

- Základní žánrová mapa literatury pro děti

- Problematika intencionální a neintencionální četby dětí a mládeže

Literárněhistorický pohled:

- Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm

SPECIFIČNOST LITERATURY PRO DĚTI

- Estetická funkce v literárním díle pro děti a její místo mezi ostatními funkcemi

- Problematika tzv. dětského aspektu

- Problematika adaptace neintencionálních textů pro dětského adresáta

Literárněhistorické kapitoly:

- Prehistorie literatury pro děti

- Protohistorie literatury pro děti (17. a 18. století)

- Zrod literatury pro děti a mládež na konci 18. století

- Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti (literatura v zajetí pedagogiky vs. literatura jako zdroj zábavy a zážitku)

FOLKLOR A LITERATURA PRO DĚTI

- Druhy a žánry slovesného folkloru

- Morfologie pohádky V. J. Proppa

Literárněhistorické kapitoly:

- Vstup pohádky do literatury (16.-18. století)

- Cesta folklorní pohádky do literatury (od poč. 19. století do současnosti)

KLASICKÉ PODOBY POEZIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

- Poezie pro děti a její funkce

- Jazykové prostředky z hlediska ontogeneze

Literárněhistorická kapitola:

- Česká a světová poezie pro děti v 19. století

AUTORSKÁ POHÁDKA A POHÁDKOVÁ PRÓZA

- Typologie autorské pohádky a pohádkové prózy

Literárněhistorická kapitola:

- Proměny autorské pohádky a pohádkové prózy od počátku 19. století v české a světové literatuře

DĚTSKÝ HRDINA A JEHO OBRAZ V LITERATUŘE

- Problematika typologie příběhů s dětským hrdinou

- Fenomén návodné literatury

Literárněhistorické kapitoly:

- Příběh s dětským hrdinou a jeho proměny v 19. století a na počátku 20. století

- Proměny příběhů s dětským hrdinou ve 20. století

- Přelom 50. a 60. let 20. století - otevření nových cest příběhů s dětským hrdinou

HRDINA, VYPRAVĚČ A FIKTIVNÍ ADRESÁT

- Možnosti identifikace a sebeprojekce v díle pro děti a mládež

Literárněhistorické kapitoly:

- Dobrodružné příběhy a jejich proměny od počátku 19. století

- Sci-fi a literatura pro děti

- Fantasy a literatura pro děti

MODERNÍ POEZIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

- Poezie a jazyková hra

- Volný verš a poezie pro děti a mládež

Literárněhistorické kapitoly:

- Zrod moderního nonsensu

- Avantgarda a poezie pro děti (30. a 40. léta 20. století)

- Noniluzivní literatura (literatura tematizující jazyk, experimentální tvorba?) a dětský adresát

- Česká poezie od 60. let 20. století

GENOLOGIE A LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

- Druhy a žánry literatury pro děti a mládež v historické perspektivě

- Obraz umělecké literatury v čítankách pro základní školy

Literárněhistorické kapitoly:

- Časopisy pro děti a mládež - pohled do historie a nástin současného stavu

- Konzumní a substandardní produkce a literatura pro děti

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Kurz probíhá v obou semestrech akademického roku, ZS i LS je ukončen zápočtem. Požadována je minimálně jedna seminární práce interpretačního charakteru zvoleného literárního díla (děl) podle seznamu doporučené četby k oboru.

Podmínkou ke zkoušce po letním semestru je zápočet ze seminářů v obou semestrech.

Vyučující:

PhDr. Věra Brožová a doc. Jaroslav Provazník

Annotation

Seminar fosters the interpretative skills of the student in this field and cares to understand readership as a life-long attitude.