Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax I.

Class at Faculty of Education |
O02306008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.Analýza syntaktické struktury francouzského jazyka. 2.Rozlišení spojení souřadného a podřadného z hlediska větných členů i větných celků. 3.Pořádek slov ve francouzské větě. 4.Základní transformační postupy: věta přímá-nepřímá, nominální konstrukce, infinitivní konstrukce. 5.Problematika větných členů. 6.Morfo-syntax: slovní druhy v roli větných členů. 7.Analýza větných členů ve francouzské větě.

Požadavky ke zkoušce: 75 % prezence + požadavky z přednášek

Annotation

Syntax I it is a continuation of Morphology I and II. It presents simple-sentence structure, individual sentence elements, relation word c1ass - sentence element. The stress is laid on the present-day language, on concrete examples.

Lectures and seminars are held in French, but examples and terminology are translated into Czech. There are exercises dealing with especially difficult items which are absent in Czech. We make use of "entertaining" activities which are used in the French lnstitute.