Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical and present-day French language

Class at Faculty of Education |
O02306047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

VVNĚJŠÍ DĚJINY FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

LATINA

- archaická latina

- klasická latina

- lidová latina

- latina v průběhu dějin

VZNIK ROMÁNSKÝCH JAZYKU

- expanze Říma

- romanizace jednotlivých území

- rozdělení Románie

- vliv superstrátových a adstrátových jazyků

- rozpad Románie

PŘEDROMÁNSKÝ SUBSTRÁT

GALOROMÁNŠTINA (5.-8. století)

STARÁ FRANCOUZŠTINA (9. ? 1.polovina 13. století)

- periodizace vývoje francouzštiny

- vznik francouzštiny a jejích nářečí

Archaická francouzština

- společensko-politický a kulturní vývoj

- vývoj slovní zásoby

Vlastní starofrancouzské období

- společensko-politický a kulturní vývoj

- vývoj slovní zásoby

- mezinárodní prestiž francouzštiny

STŘEDNÍ FRANCOUZŠTINA (2.polovina 13. ? konec 16.století)

Období přerodu

- hospodářská, společenská a politická situace

- francouzština ?jazyk národní a státní

- vývoj slovní zásoby

- francouzština mimo území Francie

Období renesance

- hospodářská, politická a kulturní situace

- francouzština v 16.století. Její pozice ve Francii

- vývoj slovní zásoby

- první francouzské gramatiky

KLASICKÁ FRANCOUZŠTINA ( 17.století)

- hospodářská, společenská a politická situace

- francouzština v 17. století ? úřední jazyk francouzská akademie jazykový purismus preciozita

- vývoj slovní zásoby

- francouzština mimo území Francie

- francouzské gramatiky a slovníky

MODERNÍ FRANCOUZŠTINA 18. století a Francouzská revoluce

- hospodářská, společenská a politická situace

- francouzský jazyk v 18. století

- vývoj slovní zásoby

- francouzština mimo území Francie

- francouzské gramatiky a slovníky 19. století

- hospodářská, společenská a politická situace

- francouzský jazyk v 19.století

- vývoj slovní zásoby

- francouzština za hranicemi Francie

- francouzské slovníky a gramatiky 20. století ? současná francouzština

- francouzština na území Francie

- vývoj slovní zásoby

- jazyková politika státu ? instituce

- francouzština v ČR

DIALEKTY ? NÁŘEČÍ ? REGIONÁLNÍ JAZYKY

- dialektová diferenciace a dialektologie jako vědní obor

- rozdělení regionálních jazyků, dialektů a nářečí

- regionální jazyky v problematice školství

- regionální francouzština/francouzštiny

FRANKOFONIE

- rozdělení frankofonních zemí

- stručná charakteristika frankofonních zemí s ohledem na postavení FJ

- instituce na francouzském i mezinárodním poli

Annotation

A review of external history of the French language. Characteristic features of the individual periods from the oldest times until the present day.

The focus on the most important historical, cultural and social events of the period. The most important works of the linguists, grammarians and lexicographers of the time and the role of French in the international field are mentioned.

Focus on the study of dialects, classification and the description of dialects, regional varieties of French, regional languages in respect to the education.