Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech and French in mutual relation

Class at Faculty of Education |
O02306058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář probíhá po povinných praxích 5.ročníku.

Cílem je bilancovat aplikaci učiva během prací na školách, uvědomit si míru použitelnosti teoretických poznatků, srovnat rozdíly české a francouzské mluvnice při vysvětlování učiva žákům na různých úrovních.

Smyslem zařazení semináře je také stanovení rozsahu a příprava gramatických jevů k ústní části státní závěrečné zkoušky.

Studenti by měli v jednotlivých referátech diskutovat o zkušenostech, které získali během praxí, o problémech při vyučování francouzské mluvnice a o možných řešeních k vypořádání se s nimi.

Témata referátů: 1.Slovesné vazby-srovnání s češtinou, problémy při výuce 2.Dělivý člen-funkce a problémypři výuce 3.Úloha členu ve fr.jazyce z hlediska jaz.srovnání s češ. 4.Adjektivum ve fr.jazyce, srovnání s češ., problémy při výuce 5.Vynechávání členu, problémy při jazykovém vyučování 6.Plurál substantiv, nepravidelnosti, problémy při výuce 7.Slovosled ve fr., postavení podmětu a předmětu 8.Vyjádření českých pádů franc.předložkami, problémy při výuce 9.Rozdíly v užívání přivlastňovacích zájmen, problémy 10.Význam adjektiva v závislosti na jeho postavení ve větě, problémy 11.Zájmenná příslovce y, en, problémy 12.Kategorie sloves, terminologie, rozdíly 13.Souvětí souřadné-rozdíly ve srovnání s češ. 14.Souvětí podřadné-rozdíly ve srovnání s češ. 15.Infinitivní konstrukce v úloze větných členů 16.Interpunkce-srovnání s češ.

Požadavky k zápočtu:

Referáty na dané téma, práce v semináři

Annotation

The starting-point of the course are two-way translations (French and Czech) proceeding from general sentences to shorter literary and newspaper texts. Translations are a means of realizing and understanding differences between both languages resulting from their typological classification.

The focus of the course is not theoretical-linguistic, but it follows a pedagogical-methodological aim. It notices the differences in expressing the same linguistic item in both languages and different possibilities and variants of its translation.

French and Czech are compared from these points of view: a) grammatical (e.g. substantives, adjectives, voice, adjuncts) b) stylistic (stylistic registers, purity of the language etc.) c) lexical (e.g. faux amis, factitive verbs, diminutives).