Charles Explorer logo
🇬🇧

German Literature, Theatre and Film

Class at Faculty of Education |
O02307061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu lze shrnout do těchto problémových okruhů: Tvůrčí postuláty divadla a filmu v porovnání s možnostmi literárního textu. Analýza konkrétních autorů a děl, porovnání literární předlohy a jejího divadelního zpracování (např.

T. Bernhard, E.

Jelinek, P.Süsskind). Analýza konkrétních filmových děl z pohledu porovnání literárního a filmového jazyka (např.

T.Mann, F.Dürrenmatt, U.Plenzdorf, T. Brussig).

Podle zájmu studentů další možné okruhy,l např. literární a filmová podoba některých děl z literatury pro děti a mládež (např. E.

Kästner, M.Ende). Exkurz do filmové tvorby vzniklé v česko-německém kontextu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky interdependence knihy a jiných médií zprostředkujících literární texty, seznámit je s vybranými kapitolami vývoje divadla a filmu 20. století a s některými ze stěžejních osobností divadla a filmu.

Cílem kurzu je rovněž podle možností upozornit na aktuální repertoár divadelní a filmové scény (adaptaci děl německy psané literatury v českých divadlech a kinech).

Obsah předmětu lze shrnout do těchto problémových okruhů: Tvůrčí postuláty divadla a filmu v porovnání s možnostmi literárního textu. Narativ literárních, divadelních a filmových textů. Analýza konkrétních autorů a děl, porovnání literární a divadelní nebo filmové verze textů. Pozornost je věnována divadelním hrám např. B. Brechta, M. Frische, F. Dürrenmatta,

T. Bernharda, P. Handkeho, E. Jelinekové. Kritériem pro výběr filmových textů je kategorie filmového žánru. V seminářích se pracuje např. s detektivním příběhem (od F. Dürrenmatta aj.), dobrodružným románem (např. od K. Maye), psychologickým románem (např. od M. Frische), románem pro děti (E. Kästnera aj.), románem pro mládež (např. od M.

Endeho), románem pro dospívající čtenáře (autorů U. Plenzdorfa, T. Brussige aj.). Nadstavbovou částí je exkurz do filmové tvorby vzniklé v česko- německém kontextu.