Charles Explorer logo
🇬🇧

Comprehensive Exam in German Language II

Class at Faculty of Education |
O02307063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní Souborné zkoušky z německého jazyka II je vypracování eseje na jedno ze čtyř nabízených témat. Jedná se o témata z oblastí literatury německého jazyka, lingvistiky, lingvodidaktiky a didaktiky nelingvistických disciplín, jedno téma je obecného charakteru. Esej má obsahovat nejméně 500 slov.

Při vyhodnocení eseje se zohledňuje gramatika, stylistika a obsah. Při hodnocení gramatických chyb se započítává celým bodem zásadní gramatická chyba v Nj, chyba v pravopisu, případně v interpunkci je hodnocená půlbodem. Zohledňují se opakované chyby. Při hodnocení se používá kvocient, např. když někdo napíše esej se 600 slovy, a v textu se zjistí 10 chyb, vypočítá se ze vztahu slov a chyb (600:10x10) kvocient 6,0. Známky se tak dostanou do kvocientového intervalu: 0 - 2,99 = 4 (neprospěl); 3,0 - 5,99 = 3 (dobře); 6,0 - 8,99 = 2 (velmi dobře); >9,0 = 1 (výborně). Esej by tedy byl v uvedeném případě hodnocen v oblasti gramatiky a ortografie známkou 2 (velmi dobře).

Hodnocení obsahu se řídí zásadou, že se text drží osnovy, která je vypracována v úvodu eseje. Text se má vázat ke zvolenému tématu a má argumentativně vyjadřovat názor pisatelky/pisatele.

Co se týče stylu, měl by esej ukázat, nakolik jsou studenti schopni se v odpovídajícím funkčním stylu za využití širokého rejstříku stylistických prostředků vyjadřovat v německém jazyce k danému tématu.

Pokud student v některé z uvedených kategorií získá známku 4 (neprospěl), pak je esej jako celek hodnocen touto známkou.

V jiném případě výslednou známku tvoří průměr známek z gramatiky, stylistiky a obsahu.

Souborné zkoušky se student může zúčastnit nejvýše třikrát.