Charles Explorer logo
🇬🇧

Vocal Technique VI

Class at Faculty of Education |
O02308120

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus frekventovaných a průběžně osvojovaných pojmů a dovedností:

1) Pěvecké dýchání- Fyziologie dechu, typy dechu, cviky navozující žeberně brániční dech, vedení dechu při fonaci, dechová opora. Pěvecký postoj a pěvecký sed.

2) Nasazení tónů, rozvoj pěvecké rezonance, hlavový tón, plný tón, hlasové rejstříky.

3) Pěvecká artikulace, vyrovnání vokálů, neutralizace vokálů.

4) Vazba tónů, legato, tenuto, portamento, ripetuto.

5) Hudební artikulace, stylové melodické ozdoby, mezzavoce, mezzadi voce

6) Zásady české pěvecké výslovnosti (vazba).

7) Pěvecká fráze a práce s dechem.

8) Pěvecká cvičení určená k rozezpívání

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl předmětu spočívá v rozvíjení pěveckých dovedností v souladu s interpretací literatury příslušných stylových období, v rozvíjení kreativních schopností na základě pěvecké improvizace. Obsah předmětu Osvojení základů pěvecké techniky.

Správný pěvecký postoj. Technika mluveného projevu.

Zpěv lidových písní. Vokální improvizace drobných formových útvarů.