Charles Explorer logo
🇬🇧

Upper-secondary School Chemistry Education

Class at Faculty of Education |
O02309032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní školské dokumenty týkající se výuky na všech typech středních škol (zaměření na předmět chemie).

2. Prostředky pro výuku chemie na různých typech SŠ.

3. Interdisciplinární vztahy, přírodovědná gramotnost.

4. Problémové teoretické a experimentální úlohy; výpočtové úlohy na SŠ.

5. Metody procesu hodnocení výuky chemie, sebehodnocení.

6. Tvorba školních projektů, projektové vyučování, vlastní návrh projektu. Integrované přírodovědné vzdělávání.

7. Didaktické zpracování témat z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a aplikované chemie ve výuce na různých typech SŠ.

8. Experimentální základ výuky chemie k jednotlivým tématům SŠ.

9. Průřezová témata ve výuce chemie na SŠ (environmentální a mediální výchova).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zabývá didaktikou chemie střední školy. Student by si měl osvojit nezbytné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti, které bude potřebovatk výuce chemie na střední škole.

Na modelových příkladech stěžejních témat se studenti seznamují s postupy výkladu učiva chemie, ve cvičeních procvičují školní chemické pokusy.