Charles Explorer logo
🇬🇧

Elementary Mathematics II

Class at Faculty of Education |
O02310002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Požadavky k zápočtu: aktivní účast (80%) na cvičeních, dvě písemné kontrolní práce

* Forma zkoušky: písemná a ústní

* Cíl: seznámení s geometrickou aplikací komplexních čísel, mnohostěny a jejich základní vlastnosti

* Obsah kurzu:

- Opakování a prohloubení poznatků o komplexních číslech a jejich zobrazení v rovině.

- Fylogeneze pojmu komplexní číslo.

- Transformační rovnice mezi ortonormálními souřadnicemi v rovině a komplexní souřadnicí bodu v rovině.

- Vzdálenost dvou bodů měřených komplexními souřadnicemi.

- Analytické vyjádření přímky a kružnice v komplexních souřadnicích.

- mnohostěny: kombinatorické vlastnosti mnohostěnů, Eulerova věta o souvislosti počtu vrcholů, hran a stěn, pravidelné a polopravidelné mnohostěny, dualita pravidelných a polopravidelných těles

- Kongruence

Annotation

Complex numbers, operations with c.n., relations of the operations with geometric mappings in the plane. n-th root of a c.n., polygons. Applications.

Polyhedra. Euler theorem, regular and semiregular polyhedra.

Residue classes, Fermat and Euler theorem.