Charles Explorer logo
🇬🇧

Projection Methods

Class at Faculty of Education |
O02310015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: aktivní účast na seminářích, vypracování písemného testu alespoň na 50%, vypracování dvou rysů (pouze tužkou) s podrobným rozborem a popisem řešení.

* Obsah kurzu:

Studenti jsou vedeni k co nejsamostatnějšímu postupu, k samostatnému objevování myšlenek a nikoliv k jejich přejímání. Cílem kurzu je , aby posluchač rozuměl prostorovým incidenčním i metrickým vztahům a uměl je srozumitelně vizualizovat v základních rovnoběžných promítáních - volné rovnoběžné, kótované, Mongeovo.

* Opakování stereometrie, volné rovnoběžné promítání

Incidenční i metrické vztahy - bod, přímka v rovině, vzájemná poloha dvou přímek, dvou rovin v prostoru. Zobrazení jednodušších těles. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou. Řezy na tělesech, osová afinita a středová kolineace. Vlastnosti rovnoběžných a pravoúhlých promítání.

* Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu (kótované promítání)

Průmětna, průmět bodu, přímky, roviny, promítací přímka, promítací rovina, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a spádové přímky roviny. Incidenční a metrické vztahy: odchylka dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, průměty různoběžek, rovnoběžek, mimoběžek, kolmic, příčka mimoběžek. Útvary v rovině, sklápění a otáčení roviny do průmětny. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, krycí přímka, přímka kolmá k rovině, vzdálenost bodu od roviny. Obraz kružnice. Obrazy jednoduchých těles, řezů a jejich sítí.

* Pravoúhlé promítaní na dvě kolmé průmětny (Mongeovo promítání)

Sdružené průměty bodu, přímky, roviny. Přímky a roviny v zvláštních polohách vzhledem k průmětnám. Dále obdobné konstrukce jako v kótovaném promítání. Důraz bude kladen na propojování Mongeova a volného rovnoběžného promítání.

Annotation

Revision of Stereometry, free parallel projection.

Incidence, metric relations - point, straight line in the plane, mutual position of two lines, of two planes in the space.

Projection of simple bodies. Line of intersection of two planes, point of intersection of a plane and a line. Sections on bodies, axial affinity and central collineation. Properties of parallel and right projections.

Right projection to one plane, to two planes (Monge projection).