Charles Explorer logo
🇬🇧

Non-Euclidean geometry

Class at Faculty of Education |
O02310073

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky k zápočtu: aktivní účast (80%) na cvičeních, písemná kontrolní práce, seminární práce

* Forma zkoušky: písemná a ústní

Cíl: seznámení s axiomatickou výstavbou geometrie a neklasickým modelováním jejích pojmů

* Obsah kurzu:

Nástin historického vývoje geometrie. Geometrie jako teoretická disciplína.

Axiomatická výstavba geometrie:

- axiomatizovaná teorie

- modely (nematematické) axiomatizované teorie

- soustava axiomů

Axiomatická výstavba euklidovské geometrie:

- axiomy incidence, uspořádání, shodnosti, rovnoběžnosti a spojitosti

- geometrizace reálného světa

Základy geometrie Lobačevského

- absolutní geometrie a axiom Lobačevského

- způsob studia Lobačevského planimetrie

Historické poznámky k 5. postulátu.

Model Beltrami-Kleinův

Kolmost v modelu B-K

Míra v modelu B-K

Model Poincaré

Míra v modelu Poincaré

O soustavách axiomů a jejich vlastnostech. Cesty k neeuklidovské geometrii (stanovisko axiomatické, diferenciální a Kleinovo pojetí).

Rozšíření euklidovské roviny a jeho praktické důsledky

Modelování neeuklidovských situací v Cabri geometrii

Požadavky k zápočtu a zkoušce:

Alespoň 80% účast na cvičeních.

Seminární práce.