Charles Explorer logo
🇬🇧

Castles and Chateaux of the Czech Republic

Class at Faculty of Education |
O02312019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vývoj sběratelství v období středověku, jeho vliv na koncepci interiérů královských a ąlechtických sídel (zejména Karel IV. a Karlątejn, dvorský okruh Karla IV).

Vývoj sběratelství v období renesance, vliv na utváření interiérů ąlechtických sídel, zpřístupňování souborů ąirąímu okruhu veřejnosti, osudy sbírek, jejich evidence (B.Hasiątejnský z Lobkovic, Jan Hodějovský, Ferdinand Tyrolský, Roľmberkové, Pernątejnové, #erotínové ad., Rudolf II.).

Vývoj sběratelství v období baroka, uspořádání sbírek v interiérech ąlechtických sídel, nejvýznamnějąí sbírky a jejich sběratelé (Arcivévoda Leopold Vilém a Praľský hrad v návaznosti na osudy rudolfínských sbírek, Černínové, Nosticové, #ternberkové ad).

První odborné instituce slouľící k dokumentaci, evidenci a odbornému zhodnocení ąlechtických sbírek . Společnost vlasteneckých přátel umění, Vlastenecké muzeum, jejich vývoj.

Vývoj zpřístupňování sbírek a památek, zpřístupnění hradů a zámků na počátku 19.století (Frýdlant . hradní trakt s památkami na A. z Valdątejna), vliv romantismu na stavby hradů a zámků, jejich interiéry a sbírky.

Zpřístupněné hrady a zámky v době první republiky (fideikomis, ąlechtické tituly, pozemková reforma), podmínky ochrany interiérů a sbírek v této době (návątěvní řády).

Druhá světová válka, konfiskace a zestátnění ąlechtických majetků

Vytvoření Národní kulturní komise v r. 1946 jako odborné instituce pro správu zestátněných a konfiskovaných hradů a zámků, odborné úkoly, evidence a odborné zpracování kulturního mobiliáře, koncepce památkové ochrany, prezentace, vytvoření reprezentativního souboru hradů a zámků určených k zpřístupnění.

Daląí vývoj zpřístupněných památkových objektů ČR, Státní památková správa, první památkový zákon 22/1958, správní vývoj do r. 1989, evidence kulturního mobiliáře a ústřední seznam památek.

Restituční proces v oblasti památkových objektů, jeho pozitiva a negativa ve sféře ochrany kulturních památek, povinnosti vlastníka památky, pomoc státu při ochraně památek (dotační moľnosti . fond na záchranu architektonického dědictví, restaurování ad).

Současný aktuální stav v oblasti hradů a zámků . státní, soukromé získané restitucí majetku, soukromé získané koupí, církevní, obecní (ve vlastnictví měst a obcí), ve vlastnictví krajů, z toho vyplývající specifické, mnohdy problematické přístupy k ochraně památek, jejich vyuľití ve spolupráci s odbornými institucemi atd.