Charles Explorer logo
🇬🇧

Homeland Studies I.

Class at Faculty of Education |
O02312039

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem dvousemestrálního semináře je objasnění základních archivně-regionálněhistorických metod a principů historické práce. Na příkladu vývoje a formování památkové péče nejnovějšího období student získá poznatky o vývoji památkové péče, průběhu konfiskací po roce 1945 a 1948 a přístupu státu, regionů a obcí ke kulturním památkám.

Studentům bude poskytnut dostatečný prostor k prezentaci jejich poznatků a k tomu, aby se naučili formulovat vlastní názory a vědecky přemýšlet. Výstupem bude písemná práce postavená na materiálech získaných studiem archivních materiálů a na vydaných pramenech a literatuře.